Jeden dentysta dwie oferty konkursowe - czy to zgodne z prawem?

Autor: miro • Źródło: miro
10-10-2013, 11:43
Wśród ofert w przeprowadzonym przez NFZ postępowaniu konkursowym znalazły się dwie propozycje złożone przez jeden podmiot. Czy oferty te powinny być traktowane jako niezależne, czy uznane za alternatywne i wykluczone z konkursu (przynajmniej jedna z nich).
Przed takim dylematem stanął WSA w Warszawie. Sędziowie uznali ostatecznie, że w tym konkretnym przypadku mówić trzeba o dwóch odrębnych propozycjach, które mogą niezależnie brać udział w konkursie na realizowanie świadczeń w ramach przeprowadzonego przez NFZ postępowania konkursowego.

Świadczeniodawca, którego oferta została wybrana przez OW NFZ przekształcił dotychczas prowadzoną indywidualną praktykę stomatologiczną w filię "drugiego oferenta", - Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

Według skarżącej dentystki okoliczność ta potwierdza tożsamość oferentów, a tym samym fakt złożenia przez jeden podmiot dwóch ofert w jednym konkursie.

Prezes NFZ zarzut ten uznał za bezzasadny, gdyż w zaistniałej sytuacji zawarto umowę z osobą będącą właścicielem niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, wykonującą jednocześnie w formie indywidualnej praktyki zawód lekarza dentysty. Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, będąc rodzajem przedsięwzięcia gospodarczego, jako taki nie posiada osobowości prawnej, a co za tym idzie zdolności prawnej, ani zdolności do czynności prawnych.

Żaden z przepisów ustawy o świadczeniach nie wyklucza możliwości zawarcia przez NFZ dwóch umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym samym zakresie - np. w wyniku różnych postępowań - z tą samą osobą w odniesieniu do tego samego albo różnych przedsięwzięć gospodarczych. Wyjątek od tej zasady odnosi się do umów wieloletnich.

Warunkiem odmowy zawarcia umowy z lekarzem, wykonującym zawód w formie indywidualnej praktyki, byłoby stwierdzenie, że ta sama osoba realizuje usługi u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a tak w tym przypadku nie było. Osoba składająca oferty i udzielająca świadczeń w indywidualnej praktyce lekarskiej nie została wskazana do realizacji umowy jako personel medyczny i nie będzie udzielać świadczeń w NZOZ .

Taką argumentację uznał WSA. W ocenie sędziów w rozpatrywanym postępowaniu konkursowym lekarz stomatolog udzielająca świadczeń w indywidualnej praktyce lekarskiej nie została wykazana jako personel medyczny w NZOZ. Nie zachodzi więc przeszkoda do zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zarówno z NZOZ, jak i z dentystką prowadzącą indywidualną praktykę lekarską.
Nie może być natomiast taka sytuacja, w której jeden lekarz został wskazany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach dwóch odrębnych umów, a w tej konkretnej sprawie tak się nie stało - argumentowali sędziowie.