Usługi stomatologiczne będą udzielane w Ambulatorium na terenie Zakładu Karnego we Włodawie.

Umowa zostanie podpisana maksymalnie do 31 grudnia 2022 r.

Szczegółowe warunki konkursu można uzyskać w Zakładzie Karnym we Włodawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Termin składania ofert: 19 stycznia 2022 r. do godz. 12.00, oferty w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z opisem „Konkurs ofertowy nr 1/K/2022 - AMBULATORIUM” w Zakładzie Karnym we Włodawie ul. Żołnierzy WiN 19.

Otwarcie ofert nastąpi 19 stycznia 2022 r. o godz. 14.30, zaś rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 20 stycznia 2022 r. do godz.15.30.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.