Zakład Karny w Nowym Wiśniczu ogłosił konkurs ofert na wykonywanie protez stomatologicznych dla osadzonych.  

Umowa zostanie zawarta na okres od 15 marca do 31 grudnia 2022 r.

Oferty będą oceniane pod kątem ceny świadczenia na wykonanie
- protezy  przy 5-7 brakujących zębach w jednym  łuku zębowym
- uzupełnienie więcej niż 7 brakujących zębów w jednym łuku zębowym albo wykonanie protezy całkowitej w szczęce lub żuchwie.

 Termin składania ofert: 28 lutego 2022 r. do godz. 16:00 ( koperta ma być opatrzona napisem: „Konkurs ofert na wykonywanie protez zębowych), w sekretariacie Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu, Leksandrowa 1,  

Oferty zostaną otwarte 1 marca 2022 roku o godz. 12:00
Okres związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.