PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Zamówienie publiczne: „Doskonalenie nauczania stomatologii metodami symulacji”

Autor: miro • Źródło: ms
23-05-2017, 09:02
Zamówienie publiczne: „Doskonalenie nauczania stomatologii metodami symulacji” Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku poszukuje wykonawców szkolenia "Doskonalenie nauczania stomatologii metodami symulacji".

Przedmiotem zamówienia jest:
- przygotowanie i przeprowadzenie, z wykorzystaniem bazy lokalowej i sprzętowej UM w Białymstoku, maksymalnie trzydniowego (15-godzinnego) szkolenia "Doskonalenie nauczania stomatologii metodami symulacji",
- zapewnienie transportu uczestnikom szkolenia. 

Data rozpoczęcia szkolenia: 10 czerwca 2017 r.
Data zakończenia szkolenia: 27 czerwca 2017 r.

Wykonawca powinien wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej jedną usługę szkolenia w dziedzinie symulacji stomatologicznych, wraz z podaniem jej przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykonawca powinien wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia minimum jedną osobę, która będzie prowadziła zajęcia (z minimum dwuletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń lub zajęć z zakresu stomatologii metodami symulacyjnymi), wraz z informacjami na temat doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia.

Kryteria ocen
cena: 60
wyposażenie pracowni symulacyjnej: 30
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 10

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  25 maja 2017 r. godz. 12.00

Termin związania ofertą:  30 dni.

Kontakt:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
ul. Jana Kilińskiego  1, 
15-089 Białystok,
tel. 857 485 400,
mail: zampubl@umwb.edu.pl,
www.umb.edu.pl 

Numer referencyjny: AZP/261/U/12/APP-073/CSM/5/2017

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH