Możliwość taka istnieje w wyniku:

1) wydania przez właściwy organ polecenia albo nałożenia obowiązku na podstawie art. 10 ust. 2, art. 10d ust. 2, art. 11 ust. 1–3, art. 11h ust. 1–3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) zobowiązującego do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

2) wydania decyzji przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

3) wprowadzenia ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii (dotyczy ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii w innych przepisach prawa jak np. rozporządzeniach ministra zdrowia, Rady Ministrów).

W przypadku spełnienia któregoś z podanych warunków stosowny wniosek powinien być przekazany do OW NFZ w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r. przy pomocy funkcjonalności udostępnionej w Portalu Świadczeniodawcy, analogicznie jak w okresie marzec-sierpień 2020 r.

Na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z 17 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 poz. 1837).