Świadczenia będą realizowane w ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego w Wojkowicach. Umowa ma być zawarta na okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.

Czas pracy: 30 godzin  miesięcznie
Miejsce: Oddział Zewnętrzny w Ciągowicach Zakładu Karnego w Wojkowicach
Wartość zamówienia: 3 tys. zł / miesiąc

Liczba osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych równa jest liczbie osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Wojkowicach i jest to 1313 osób.

Termin składania ofert: 29 grudnia 2021 r. do godz. 12.00. w sekretariacie Zakładu Karnego w Wojkowicach przy ul. Sobieskiego 298.

Otwarcie ofert nastąpi 30 grudnia 2021 r. godz. 15.00.
Rozstrzygnięcie konkursu w ciągu jednego dnia od dnia otwarcia ofert.

Termin związania ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu składania ofert.