Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie ogłosił konkurs ofert na  udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez technika dentystycznego osobom osadzonym w tej placówce.

Zakres: wykonywanie protez zębowych akrylowych częściowych i całkowitych
oraz naprawa protez zębowych

Liczba umów: 1
Okres trwania umowy: 1 marca - 31 grudnia 2022r.
Kryterium oceny ofert: najniższa cena oferty.

Termin składania ofert: 18 lutego 2022 r. do godziny 9:00, do biura podawczego Zakładu Karnego w Rzeszowie. Oferty zostaną otwarte 18 lutego 2022 r., o godz. 9:15.