• Trwa konkurs na świadczenie usług stomatologicznych w ambulatorium Zakładu Karnego we Włodawie 
  • Liczba osób uprawnionych do świadczeń - blisko 500
  • Umowa ma być podpisana do 31 grudnia 2023 r.
  • Zgłoszenia do 19 grudnia do godz. 12:00

Zakład Karny we Włodawie. Konkurs ofert na leczenie osadzonych

Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie ogłosił konkurs ofert na realizację usług stomatologicznych dla osób pozbawionych wolności. Leczenie będzie się odbywało w Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego we Włodawie.

Liczba osób uprawnionych do świadczeń: ok. 500

Usługi medyczne dla osób pozbawionych wolności wykonywane będą w siedzibie organizatora konkursu. Umowa cywilno- prawna zostanie zawarta maksymalnie do 31 grudnia 2023 r.

 Wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje:

  •  prawo wykonywania zawodu,
  • dyplom ukończenia studiów,
  • dyplomy specjalizacyjne;
  • kserokopia polisy ubezpieczeniowej – można dołączyć do oferty lub dostarczyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy;

Dokumenty powyższe mają być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta.

Umowa na wykonywanie usług stomatologicznych. Do 31 grudnia 2023 r.

Czas trwania umowy: powyższe usługi medyczne będą udzielane w ramach umów cywilno- prawnych zawartych maksymalnie do 31 grudnia 2023 r. 

Termin składania ofert: 19 grudnia 2022 r. do godz. 12.00.
Oferty w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Konkurs ofertowy nr 4/K/2022 - ambulatorium” w sekretariacie Zakładu Karnego we Włodawie ul. Żołnierzy WiN 19. 
Otwarcie ofert nastąpi 19 grudnia 2022 r. godz. 14.30. Natomiast rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na  20 grudnia 2022 r. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.