Badanie miało charakter dobrowolnej ankiety internetowej. Stworzono ją na podstawie psychologicznego kwestionariusza wypalenia zawodowego wg Christiny Maslach. Odpowiedzi udzieliło 353 aktywnych zawodowo lekarzy dentystów.

Nie jest dobrze
Uzyskane wyniki są niepokojące. Poziom wypalenia zawodowego u polskich stomatologów osiągnął wynik 27,9 w skali Maslach i jest znacząco wyższy aniżeli uzyskany w polskich badaniach prowadzonych na innych grupach zawodowych: lekarze innych specjalności (18 pkt), policjanci (16,7 pkt), menadżerowie (15,6 pkt), strażacy (9,3 pkt).

Średni wynik depersonalizacji w grupie badanej wynosił 7,35 punktów. Wynik ten można uznać za porównywalny z wynikiem lekarzy innych specjalności (7,4 punkty) i nieznacznie niższy, niż w grupie policjantów (7,5 punktów). Dla porównania, średnia liczba punktów w grupie menadżerów wynosiła 5,1 punktów, a strażaków – 3,6 punktów, była więc znacznie niższa niż w przypadku zawodów lekarskich.

Potrzebne fachowe wsparcie w walce ze stresem
Ponadto, odpowiedzi respondentów wskazują na wysoki poziom wyczerpania emocjonalnego, szczególnie wśród dentystów łączących pracę w gabinecie prywatnym i w gabinecie świadczącym usługi na NFZ.

Dane pozyskane z powyższego badania pokazują, że zespół wypalenia zawodowego wśród polskich stomatologów jest nie tylko aktualny, ale i bardzo poważny. Tak wysoki wynik wypalenia świadczy o rosnącej potrzebie aktywnej profilaktyki i walki ze stresem, jako głównego czynnika wyzwalającego zespół wypalenia.

W związku z tak przytłaczającymi wynikami, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne podejmie aktywne działania zmierzające do ograniczenia zjawiska wypalenia zawodowego, walki ze stresem i edukacji psychologicznej lekarzy dentystów.

Na łamach infoDENT24.pl problem ten wielokrotnie opisywaliśmy jako bardzo ważny i niebezpieczny element pracy stomatologów. Więcej na ten temat w artykułach: Jak walczyć z wypaleniem zawodowymMed-Stres - ćwiczenia dla lekarzy ułatwiające walkę ze stresemOrganizacja walki ze stresem w pracy.

Wypalenie zawodowe czyli?
Zespół wypalenia zawodowego (ang. Burnout Syndrome) definiowany jest jako stan wyczerpania emocjonalnego i psychicznego, któremu towarzyszą objawy fizyczne i behawioralne. Objawia się zniechęceniem do wykonywanej pracy, stałym napięciem psychofizycznym, drażliwością i konfliktowością. Osoby dotknięte tym zespołem ograniczają się tylko do formalnych kontaktów międzyludzkich unikając relacji wymagających zaangażowania emocjonalnego. Traktują innych ludzi przedmiotowo, ignorują ich potrzeby, są obojętni wobec innych. Osoby wypalone obniżają potrzeby osiągania osobistych sukcesów i stają się przeświadczone o braku własnych kompetencji. Problemom w sferze psychologicznej i emocjonalnej towarzyszą objawy somatyczne w postaci chronicznego zmęczenia, przewlekłych bólów brzucha, kręgosłupa, głowy, czy odczuwania przewlekłych mdłości.

Wypalenie zawodowe jest uznawane za chorobę cywilizacyjną XXI w. Stanowi ono poważny problem społeczny, coraz częściej dotykający młodych, ambitnych osób. Czynnikiem wyzwalającym objawy zespołu wypalenia jest przede wszystkim chroniczny stres i nieumiejętność efektywnego radzenia sobie z nim. Do grup zawodowych szczególnie narażonych na jego wystąpienie zalicza się profesje wymagające intensywnych kontaktów z innymi ludźmi.

Wypalenie najczęściej opisywano i badano u pielęgniarek, pracowników ratownictwa i hospicjów, nauczycieli i wychowawców, pracowników socjalnych, terapeutów i lekarzy, w tym lekarzy dentystów.

Więcej: pts.net.pl