• Ogłoszono konkurs na wykonywanie protez zębowych dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu
  • Umowa zostanie zawarta na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
  • Zgłoszenia należy nadsyłać do 29 listopada 2022 r. Pod uwagę będzie brana cena świadczenia

Kto może wziąć udział w konkursie

W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział oferenci spełniający następujące warunki:

  • są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot konkursu,
  • są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub prowadzą indywidualną lub grupową praktykę,
  • posiadają uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu,
  • są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Umowa zostanie zawarta na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Oferty będą oceniane pod kątem ceny świadczenia.  

Warunki złożenia oferty

Miejsce składania ofert: Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem "Konkurs ofert na wykonywanie protez zębowych" należy składać w sekretariacie Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu, Leksandrowa 1, 32-720 Nowy Wiśnicz  

Termin składania ofert: 29 listopada 2022 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 29 listopada 2022 roku o godz. 12:00

Strony są związane ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. 

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyn. 

Szczegółowe informacje: pion organizacyjno-prawny Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu, tel. 14 662 50 22, 604 800 236 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

Umowa usługi - wykonywanie protez zębowych

Formularz ofertowy - na wykonanie protez zębowych