Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów stomatologicznych. Na liście znalazły się m.in.: płyny do płukania po zabiegach, lusterka fotograficzne, wiertła stomatologiczne, pilniki i gumki na kątnicę.

Zamówienie podzielono na pakiety, w ramach których przewidziane są dostawy wyrobów stomatologicznych stosowanych w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej:
Pakiet 1 -  bloków kostnych składających się z naturalnej mineralnej macierzy kostnej pochodzenia końskiego oraz kolagenu typ I pochodzenia świńskiego.
Pakiet 2 -  naturalnej mineralnej macierzy kostnej i membran kolagenowych.
Pakiet 3 -  śrub, płytek, wierteł stomatologicznych.
Pakiet 4 -  zestawu luxatorów.
Pakiet 5 -  płynów do płukania po zabiegach.
Pakiet 6 -  lusterek fotograficznych.
Pakiet 7 -  wierteł stomatologicznych.
Pakiet 8 -  lusterek, pilników, gumek na kątnicę itp.
WUM wskazał na producenta wyrobów stomatologicznych, z których korzysta mając na uwadze ich zadawalającą jakość, dopuszcza jednak możliwość złożenia oferty na wyroby równoważne innych producentów, z zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do każdej z tych pozycji wykonawca wykaże, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania opisane przez zamawiającego, w szczególności w zakresie  jakości. Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie załączenie testów porównawczych lub przedstawienie innych argumentów (pozacenowych) dotyczących jakości, przemawiających za wyborem wyrobów oferowanych.

1) Zakładu Chirurgii Stomatologicznej ul. Nowogrodzka 59 (pakiet 1 6)
2) Zakładu Stomatologii Zachowawczej ul. Miodowa 18 (pakiet 7 8 )
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej, ale oferty wariantowej - nie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.18.00-8.

Termin zrealizowania dostawy: 14 dni

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wum.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Warszawski Uniwersytet Medyczny Dział Zamówień Publicznych ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa.
Termin i miejsce składania wniosków: 22.08.2013 godzina 10:00, Warszawski Uniwersytet Medyczny Dział Zamówień Publicznych ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa pok. 309.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.