Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnej obsługi protetyki stomatologicznej wraz z dzierżawą pomieszczeń dla pacjentów.

Czas trwania umowy: 24 miesiące (od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2023 r.).

Przewidywana szacunkowa wartość umowy w okresie 24 miesięcy: 392,4 tys. zł brutto (nie większa niż 77 proc. wartości kontraktu z NFZ).

Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert".

Liczba pacjentów: ok. 87 tys. osób ubezpieczonych lub innych osób uprawnionych.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem oferenta.

Termin składania ofert: 22 października 2021 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Koperty należy opisać „Konkurs Ofert — pełna obsługa w zakresie protetyki stomatologicznej wraz z dzierżawą pomieszczeń". Nie otwierać przed 22.10.2021 r. godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi 22 października 2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Kontakt: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach przy ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice.

Osoba upoważniona do kontaktu: Maria Chojecka, tel. 468340821, e-mail: m.chojecka@wsz-skier.pl.