Poradnia Chirurgii Stomatologicznej  i Periodontologii Mazowieckiego Centrum Stomatologicznego w Warszawie ogłosiła konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza dentystę specjalistę w zakresie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii  szczękowej lub  periodontologii.

Początek udzielania świadczeń  już w kwietniu 2022 r.

Zakres świadczeń: 
- szacunkowa liczba pacjentów, którym udzielane będą świadczenia w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub periodontologii – około 20 osób miesięcznie (kontrakt z NFZ);
-  szacunkowa liczba pacjentów, którym udzielane będą świadczenia poza
kontraktem z NFZ – około 30 osób miesięcznie.

Czas obowiązywania umowy: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Termin składania ofert: 24 marca 2022 r. do godz. 12:30. (ofertę należy złożyć w Sekretariacie pokój 321 Mazowieckiego Centrum Stomatologii, w Warszawie).
Otwarcie ofert nastąpi 24 marca br., o godz. 13:00.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.