• Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie zanotowała w 2022 r. zysk netto w wysokości 140,9 tys. zł (prognozowano stratę) 
  • W UKS w Krakwie realizowany jest program naprawczy (na lata 2021-2023). Ostateczne wyniki tego programu powinny być znane w połowie 2024 r. 
  • Jeszcze  w 2019 r. UKS w Krakowie miała zysk netto w wysokości 1,37 mln zł 

Uniwersytet Jagielloński jako podmiot tworzący Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecką Klinikę Stomatologiczną w Krakowie zatwierdził sprawozdanie finansowe Kliniki za 2022 r. 

Wskaźniki finansowe Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej 

Wskaźniki finansowe osiągnięte przez SPZOZ Uniwersytecką Klinikę Stomatologiczną w Krakowie:    

  • bilans jednostki sporządzony na koniec 2022 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 12,8 mln zł;
  • zysk netto 140,9 tys. zł;
  • wzrost kapitału własnego o 140,9 tys. zł;
  • rachunek przepływów pieniężnych za 2022 r.  wykazał zwiększenie stanu środków pieniężnych o 78,78 tys. zł 

Przypomnijmy, że w UKS w Krakwie realizowany jest program naprawczy (na lata 2021-2023). Ostateczne wyniki programu naprawczego powinny być znane w połowie 2024 r. Z oceny sytuacji finansowej Kliniki, przeprowadzonej w 2022 r., wynikało, że rok ten mógł zakończyć się stratą. Ostatecznie osiągnięto jednak zysk netto w wys. 140,9 tys. zł.    

Jeszcze  w 2019 r. Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie miała zysk netto w wysokości 1,37 mln zł.

Trudna sytuacja UKS efektem deficytowych kontraktów 

W lutym 2022 r. dyrektor Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej Marek Szwarczyński przesłał infoDENT24.pl pismo, w którym m.in. wspomniał o trudnej sytuacji ekonomicznej Kliniki.

Wydawało się wówczas, że 2022 r. z perspektywy planu finansowego i przeprowadzonych analiz ekonomiczno — finansowych za wcześniejsze lata, a zwłaszcza umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia - 2022 r. mógł sie zakończyć stratą. 

Marek Szwarczyński apelował wówczas o podwyższenie finansowania gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju stomatologia, bowiem takie podmioty lecznicze jak SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, gdzie prowadzona jest dydaktyka przed- i podyplomowa, w obecnych realiach gospodarczych i finansowych mogą utracić płynność finansową, co odbije się na jakości kształcenia, jakości i liczbie udzielanych świadczeń - a powód będzie jeden: niedostatek środków finansowych.