Wykonawca powinien zobowiązać się do sukcesywnego dostarczania i rozładunku materiałów do magazynu w placówce zamawiającego, zlokalizowanej przy ul. Doktora Witolda Chodźki 6 w Lublinie (po otrzymaniu od UCS w Lublinie zamówienia sporządzonego na podstawie aktualnych potrzeb, średnio raz na miesiąc ze wskazaniem lokalizacji dostawy).

Realizacja dostaw cząstkowych powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty otrzymania zamówienia własnym środkiem transportu.

Produkty objęte zamówieniem w dniu dostawy powinny mieć nie mniej niż 75 proc. okresu przydatności określonego przez producenta (o ile dotyczy).

Zamawiający wymaga, aby w ofercie:
- określić cenę jednostkową towaru netto z uwzględnieniem ewentualnych rabatów oraz kosztu transportu;
- podać stawkę podatku VAT;
- obliczyć wartość oferty brutto (z VAT) - do porównania cen będzie brana cena oferty brutto;
- określić warunki płatności (nie mniej niż 60 dni);
- określić termin realizacji zamówienia cząstkowego (nie dłużej niż 5 dni robocze).

Wymagane dokumenty: oświadczenie, że przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu, a produkty kwalifikowane jako wyrób medyczny posiadają oznakowanie znakiem CE, i dokumenty potwierdzające ich zgodność z odpowiednią dyrektywą dla tych produktów, zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 2.

Ocena ofert: cena waga 100 proc.

Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Tkaczuk tel. 81/ 502 17 10, e-mail: mtkaczuk@sck.lublin.pl

Oferty należy składać według załącznika nr 3. wraz z wymaganymi dokumentami pod adresem: e- mail: mtkaczuk@sck.lublin.pl

Ofertę należy złożyć do 23 marca 2022 r. do godz. 10:00.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3