PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Tarcza PFR: ostatnie dni na składanie dokumentów

Autor: nieck • Źródło: en
17-12-2020, 12:34
Tarcza PFR: ostatnie dni na składanie dokumentów Kontynuacja dofinansowania w ramach tarczy PFR (fot. pixabay)
Praktyki stomatologiczne, które skorzystały z dotacji z PFR, muszą do końca 2020 r. złożyć  dokumenty, by nie utracić dofinansowania.

Zgodnie z Regulaminem Polskiego Funduszu Rozwoju:

Beneficjent jest zobowiązany dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.:

a) dokumenty potwierdzające, że Osoba Upoważniona była umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia Umowy Subwencji Finansowej (tj., w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), przy czym wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu; oraz

b) oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, przy czym wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

W przypadku niedostarczenia dokumentów Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu całości subwencji niezależnie od spełniania warunków do zwrotu subwencji w mniejszej wysokości. Jeśli wniosek był składany przez osoby umocowane w KRS/CEIDG wystarczy sam odpis z KRS/CEIDG. Bank pobierze go automatycznie.

W przypadku, gdy wniosek o subwencję złożyła w imieniu Beneficjenta(firmy):

- osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo gdy

- firma posiada reprezentację wieloosobową (a wniosek składał jeden z reprezentantów)

Klient musi dodatkowo, zgodnie z umową subwencji, złożyć pełnomocnictwo lub oświadczenie. Trzy możliwości reprezentacji:

- Wniosek składał reprezentant firmy –osoba umocowana. Jeśli wniosek o subwencję złożyła osoba umocowana do samodzielnego reprezentowania firmy według KRS lub CEIDG, Beneficjent(firma) musi dostarczyć potwierdzenie tego faktu w formie odpisu z KRS lub CEIDG. Zrobi to za pomocą wniosku w bankowości internetowej. W trakcie wypełniania wniosku bank wygeneruje odpis który beneficjent musi zweryfikować i zaakceptować.
- Wniosek o subwencje składała osoba nieumocowana. Oświadczenie musi podpisać osoba lub osoby umocowane według KRS lub CEIDG. Do dokumentów należy także załączyć wyciąg z CEIDG lub odpis z KRS aktualny na dzień wystawienia pełnomocnictwa lub złożenia oświadczenia, (bank wygeneruje go automatycznie, a klient musi go jedynie zaakceptować)
- Wniosek o subwencje składał współwłaściciel Spółki Cywilnej Sytuacja jest podobna, jak w przypadku osoby nieumocowanej. Klient musi podać imiona, nazwiska i NIP współwłaścicieli spółki, dla których bank wygeneruje wciąg danych z CEIDG. Dodatkowo klient musi załączyć Oświadczenie, które w przypadku Spółek Cywilnych musi być podpisane przez wszystkich wspólników.

SŁOWA KLUCZOWE
Śląska Izba Lekarska  

POLECAMY W SERWISACH