Czas trwania umowy: 24 miesiące od 1 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2023 r.

Przewidywana szacunkowa wartość umowy w okresie 24 miesięcy: 321 768 zł brutto (nie większa niż 82 proc. wartości kontraktu z NFZ).

Liczba uprawnionych pacjentów: ok. 87 tys. ubezpieczonych

Kontakt: Osoby upoważnione do kontaktu: Maria Chojecka, tel. 468340821, e-mail: m.chojecka@_wsz-skier.pl.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem oferenta do 19 listopada 2021 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach. Koperty należy opisać: „Konkurs Ofert — pełna obsługa w zakresie protetyki stomatologicznej wraz z dzierżawą pomieszczeń".

Otwarcie ofert nastąpi 19 listopada 2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

SWKO