Liczba osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych: ok. 600 osób.

Przeciętna liczba pacjentów: 80 miesięcznie

Wynagrodzenie: stawka ryczałtowa za miesiąc pracy (minimum 80 pacjentów miesięcznie).

Zakład Karny w Sierakowie Śląskim zapewnia: lokal, aparaturę i sprzęt medyczny, materiały i środki medyczne oraz środki łączności niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.

Zakład Karny nie zapewnia: pomocy stomatologicznej, wymaganej odzieży roboczej oraz sterylizacji narzędzi.

Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji lekarskiej wymaganej od zakładów opieki zdrowotnej podległych ministrowi sprawiedliwości, w tym książeczek zdrowia osadzonych (wpisy w dokumentacji powinny być czytelne).

Świadczenia wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi zasadami i wiedzą medyczną, z uwzględnieniem skutków finansowych sprawowanej opieki.

Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego wykonywania świadczeń z wykorzystaniem wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny.

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń stomatologicznych gwarantowanych, o których mowa w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 listopada 2013 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1199).

Czas trwania umowy cywilnoprawnej: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty (wypełniony formularz ofertowy oraz dokumenty wymienione w szczegółowych warunkach konkursu ofert).

Projekt umowy będzie dostępny w wersji elektronicznej po uprzednim kontakcie z funkcjonariuszami ds. kadr pod nr tel. 343 532 710.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z adnotacją: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiska lekarza stomatologa” i klauzulą: „nie otwierać do 22 listopada 2021 r. do godz. 12.30” oraz pieczęcią firmową oferenta wraz z jego adresem.

Oferty należy składać w sekretariacie Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim przy ulicy Cegielnianej 13, lub nadać w formie przesyłki pocztowej, nie później niż do 22 listopada 2021 r. do godz. 12.30.

Miejsce i termin otwarcia ofert: 22 listopada 2021 r. , godz. 12.30, siedziba Organizatora, sala konferencyjna.