Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań, które zostały zarezerwowane w budżecie Słupska w 2017 r.:
19,53 tys. zł - wykonanie profilaktycznych przeglądów stomatologicznych wśród przedszkolaków uczęszczających do słupskich publicznych i niepublicznych przedszkoli;
5,47 tys. zł - wykonanie profilaktycznych przeglądów stomatologicznych wśród uczniów drugich klas słupskich publicznych i niepublicznych szkół gimnazjalnych.

Istnieje możliwość złożenia oferty na jedno lub dwa zadania.

Podmiot ubiegający się o realizację zadania powinien:
- zrealizować zadanie w terminie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2017 r.;
- zapewnić kadrę z kwalifikacjami odpowiadającymi zakresowi realizowanych zadań;
- złożyć sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.

Środki na realizację zadania zostaną przekazane wybranemu oferentowi na konto wskazane w rachunku w ciągu 14 dni, licząc od dnia następującego po dniu otrzymania przez zleceniodawcę rachunku.

Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę sumę punktów przyznaną przez każdego członka komisji, wg następujących kryteriów oceny:
1) kompleksowość oferty (0-20 pkt):
a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (5 pkt);
b) zapewnienie realizacji wszystkich świadczeń wskazanych w ogłoszeniu (5 pkt);
c) spójność celu realizacji zadania publicznego określonego w ogłoszeniu i ofercie z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem (5 pkt);
d) harmonogram realizacji zadania publicznego (5 pkt).
2) jakość (0-10 pkt):
a) realizacja świadczeń (5 pkt);
b) kwalifikacje personelu (5 pkt).
3) dostępność (0-20 pkt):
a) planowana liczba godzin pracy zgłoszonego personelu (5 pkt);
b) planowana liczba uczestników objętych zadaniem (2-10 pkt): - 0-100 uczestników – 2 pkt; - 101-200 uczestników – 4 pkt; - 201-300 uczestników – 6 pkt; - 301-400 uczestników – 8 pkt; - ponad 500 uczestników – 10 pkt;
c) liczba i rodzaj planowanych działań edukacyjnych dostosowanych do populacji określonej w ogłoszeniu (5 pkt).
4) wartość oferty (0-35 pkt):
a) iloczyn ceny i liczby świadczeń zaplanowanych do realizacji (5 pkt); cena x liczba świadczeń zaplanowanych do realizacji = wartość oferty 5 z 10
b) wkład rzeczowy oferenta, w tym m.in. dysponowanie sprzętem medycznym i urządzeniami, niezbędnymi do realizacji zadania, spełniającymi normy określone przepisami prawa (5 pkt);
c) wkład osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (5 pkt);
d) udział własnych środków finansowych oferenta lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (15 pkt): - od 1% do 15% - 5 pkt; - od 15,01% do 30% - 10 pkt; - od 30,01% i powyżej- 15 pkt;
e) doświadczenie oferenta w realizacji zadań we współpracy z administracją publiczną, m.in. realizowane zadania, rzetelność i terminowość rozliczeń (5 pkt).
5) innowacyjność (0-10 pkt):
a) innowacyjność produktowa – wprowadzenie nowatorskiego narzędzia lub technologii (5 pkt);
b) innowacyjność procesowa – rozumiana jako nowoczesny sposób realizacji zadania publicznego(5 pkt).
6) skuteczność projektu (0-5 pkt) - czyli analiza planowanych mierzalnych efektów (zasięg terytorialny, liczba uczestników, liczba wykonanych aktywności prozdrowotnych oceniana w aspekcie wielkości populacji objętej zadaniem, liczba materiałów planowanych do publikacji w mediach) realizacji zadania (5 pkt).

Oferty, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać do 4 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00 w wersji papierowej w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem oferenta (pieczęć) z dopiskiem: Konkurs ofert - „Profilaktyczne przeglądy stomatologiczne 2017” w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 1 (Mały Ratusz) pokój 208.

Zarządzenie Nr 747/ZiSS/2017

Więcej: bip.um.slupsk.pl