Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie w formie pisemnej na formularzach proponowanych przez zamawiającego do 13 kwietnia 2021 r., do godz. 12.00 w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego 13 kwietnia 2021 roku o godzinie 13.00.

Termin związania ofertą wynosi 120 dni od daty upływu terminu do składania ofert i może zostać przedłużony po uzyskaniu zgody oferentów.

Rozstrzygnięcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego prawdopodobnie do 30 kwietnia 2021 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym jego etapie oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez uzasadnienia.

Kontakt: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu Plac Medyków 1 41-200 Sosnowiec tel. 323 682 011.