• Lekarze i lekarze dentyści, aby wykonywać zawód, muszą przynależeć do jednej z izb lekarskich i wnosić z tego tytułu składki członkowskie
 • Składki członkowskie na rzecz OIL należy zakwalifikować do tzw. kosztów pośrednich, które są potrącane w dacie poniesienia na podstawie potwierdzenia zapłaty
 • Do kosztów z umowy o pracę nie można zaliczyć wydatków na składki członkowskie na rzecz izby lekarskiej

Irena Kuryłowicz, główna księgowa w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku przedstawiła na stronie białostockiej OIL zasady zaliczania w koszty składki członkowskiej na izbę lekarską.

Jak wiadomo lekarze i lekarze dentyści, aby wykonywać zawód, muszą przynależeć do jednej z izb lekarskich i wnosić z tego tytułu składki członkowskie (ostatnio drastycznie podwyższone). Oznacza, że bez obligatoryjnej daniny lekarz, lekarz dentysta nie mógłby wykonywać pracy, a więc osiągać z tego tytułu przychodów.

Uwaga: Składki członkowskie na rzecz organizacji, do których przynależność jest obowiązkowa, ponoszone w celu osiągnięcia przychodów, należy zakwalifikować do tzw. kosztów pośrednich, które są potrącane w dacie poniesienia na podstawie potwierdzenia zapłaty.

Lekarz przedsiębiorca

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Składki członkowskie na rzecz organizacji, do których przynależność jest obowiązkowa będą należały do tej grupy.

Wynika to z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647; ost. zm. w Dz.U. z 2023 r. poz. 28).

Lekarz przedsiębiorca i pracownik

W przypadku lekarza prowadzącego działalność gospodarczą oraz zatrudnionego na podstawie umowy o pracę - wydatki poniesione na składki członkowskie mogą być kosztem z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Lekarz pracownik

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy reguluje art. 22 ust.2 ustawy o PIT, który pozwala pomniejszyć przychody z umowy o pracę jedynie o kwotę kosztów ich uzyskania określoną w sposób ryczałtowy.

Zatem do kosztów z umowy o pracę nie można zaliczyć wydatków na składki członkowskie na rzecz izby lekarskiej.

Gdy składki nie są obowiązkowe

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 30) ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem:

 • wpłat podatników prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej;
 • składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw
  - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25 proc. kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne;
  - o ile przedsiębiorca nie wypłacał wynagrodzeń, to kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć 250 zł.

Podatnik podatku dochodowego od osób prawnych

Podobna regulacja występuje w art. 16 ust. 1 pkt 37) ustawy o CIT, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem:

 • składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej, z tym że górną granicę składki określi minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Spółdzielczej;
 • składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25 proc. kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Mówią o tym:

 • Ustawa z 26.07.1991 r . o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647; ost. zm. w Dz.U. z 2023 r. poz. 28)

 • art. 22 ust. 5a ustawy o PIT – dotyczy prowadzących księgi rachunkowe;

 • art. 22 ust. 6b ustawy o PIT – dotyczy prowadzących książkę przychodów i rozchodów.

 • Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587)