• ZUS stanął na stanowisku, że dentystka nie spełnia warunku do uzyskania świadczenia postojowego, gdyż wniosek złożyła w czerwcu 2020 r., wykazując spadek przychodów w kwietniu w porównaniu do marca, a w nie w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

  • Sąd przyznał rację dentystce, gdyż jak wynika z literalnego brzmienia przepisów ustawodawca nie wymaga, aby spadek dochodów dotyczył miesiąca bezpośrednio poprzedzającego złożenie wniosku o świadczenie, a jedynie poprzedzających tenże miesiąc.

  • Złożenie wniosku o postojowe ograniczone jest tylko do trzech miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii, a ten przecież trwa nadal – ocenił sąd.

Zasady przyznawania postojowego  

Prawo do dochodzenia przez ubezpieczonych świadczenia postojowego zostało uregulowane w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Zgodnie z art. 15 zq tej ustawy świadczenie postojowe przysługuje gdy doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, m.in. przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym rozpoczęcie prowadzenia takiej działalności musiało nastąpić przed 1 kwietnia 2020 r.

Poza tym ubiegający się o postojowe:
- nie może zawiesić prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe, był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;
- może zawiesić prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po 31 stycznia 2020 r.;
- nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

ZUS: postojowe dentystce się nie należy

ZUS stanął na stanowisku, że dentystka nie spełnia warunku do uzyskania świadczenia postojowego, gdyż wniosek złożyła w czerwcu 2020 r., wykazując spadek przychodów w kwietniu w porównaniu do marca, a w nie w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Dochód dentystki, osiągnięty w marcu 2020 r., wyniósł 24 273,95 zł, a w kwietniu 2020 r. tylko 5 941,44 zł, natomiast wniosek datowany był na 20 czerwca 2020 r. ZUS odmówił, bo argumentował, że miesiącami, które powinno się w tym przypadku raportować, powinny być kwiecień i maj (bezpośrednio poprzedzające wniosek).

Sąd: postojowe dentystce się należy

Sąd zaznaczył, że jak wynika z literalnego brzmienia przepisów ustawodawca nie wymaga, aby spadek dochodów dotyczył miesiąca bezpośrednio poprzedzającego złożenie wniosku o świadczenie, a jedynie poprzedzających tenże miesiąc.

Ponadto w ocenie, Sądu interpretacja tego przepisu została dokonana przez organ rentowy bez uwzględnienia zapisu, że wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii. Stan epidemii został wprowadzony rozporządzeniem ministra zdrowia z 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) i trwa nadal.

Jedną z branż dotkniętych restrykcjami, w początkowej fazie epidemii, a następnie bardzo rygorystycznymi wymaganiami sanitarnymi były gabinety dentystyczne, czyli branża reprezentowana przez ubezpieczoną.

Ponadto ustawodawca, wskazując na możliwość złożenia wniosków najpóźniej w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii, nie uzależnia dotrzymania terminu od istnienia i wykazania przez wnioskodawcę przeszkód uniemożliwiających złożenie takiego wniosku w miesiącu bezpośrednio następującym po miesiącu, w którym spełniał przesłanki do uzyskania tego świadczenia.

Zdaniem Sądu pierwszej instancji, w rozpatrywanej sprawie nie budzi wątpliwości, że przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany przez ubezpieczoną w kwietniu 2020 r., za który ubiega się ona o prawo do świadczenia postojowego, był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu uzyskanego w marcu. Tym samym wnioskodawczyni wykazała, że wystąpił spadek przychodów wymagany przez ustawodawcę.

Apelacja ZUS odrzucona

Z powyższym rozstrzygnięciem nie zgodził się organ rentowy zaskarżając je w całości.

W przekonaniu Sądu Apelacyjnego, beneficjenci świadczeń postojowych nie są ograniczeni czasowo, jeśli chodzi o datę złożenia wniosku o świadczenie, z wyjątkiem trzymiesięcznego terminu po ustaniu pandemii.

Ustawodawca nie zamieścił w przepisach przysłówka bezpośrednio.

Sąd Apelacyjny uważa, że świadczenie postojowe przysługuje in genere, zatem nie ma znaczenia w których miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku doszło do wymaganej różnicy przychodów.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oddalił apelację ZUS.