Termin realizacji zamówienia: od 4 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto oferty.

Termin składania ofert: do 23 kwietnia 2021 r. do godz. 9:00.

Miejsce składania ofert: biuro podawcze Zakładu Karnego w Rzeszowie.

Termin otwarcia ofert: 23 kwietnia 2021 r. godz. 9:15.