• Przetarg na usługi stomatologiczne dla wojska w Gdyni
  • Główna waga w przetargu - cena
  • Okres realizacji zamówienia do końca 2022 r.    

 

Przetarg na usługi stomatologiczne 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług stomatologicznych dla żołnierzy JW 4026 oraz pracowników podmiotów będących na jej zaopatrzeniu. Usługi mają być realizowane w gabinecie zleceniobiorcy.

Kryterium oceny ofert

 

cena - waga: 60
liczba stanowisk leczenia stomatologicznego - waga: 20
odległość gabinetu stomatologicznego od siedziby JW 4026- waga: 20

Wykonawca powinien wykazać, że:
- zapewni co najmniej 3 stanowiska leczenia stomatologicznego,
- maksymalna odległość miejsca wykonania usługi, nie przekroczy 45 km liczonych według najkrótszej drogi dojazdu mierzonej systemem GPS od siedziby zamawiającego JW 4026.

Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców.

 

Czas realizacji świadczeń 

Okres realizacji zamówienia: do 2022-12-16

Termin składania ofert: 4 maja 2022 r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert: strona internetowa prowadzonego postępowania:

Termin otwarcia ofert: 4 maja 2022 r. godz. 10:10

Termin związania ofertą: do 2 czerwca 2022 r.

Kontakt: JW. 4026, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, Gdynia, kod pocztowy: 81-103, woj. pomorskie, tel. 261 267 433, adres poczty elektronicznej: 4026.zamowienia@ron.mil.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: https://formoza.wp.mil.pl/pl/bip/

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00131435