Wykonanie usługi odbędzie się po zatwierdzeniu przez zamawiającego planu leczenia dostarczonego przez wykonawcę, po przeglądzie stomatologicznym uczestników projektu u lekarza dentysty.

Lista usług objętych przedmiotem zamówienia:
- przegląd stomatologiczny obejmujący również instruktaż higieny jamy ustnej;
- leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem od jednego do trzech kanałów;
- opracowanie i odbudowa ubytku zęba kompozytem światłoutwardzalnym od jednej do trzech powierzchni;
- znieczulenie miejscowe powierzchniowe;
- znieczulenie miejscowe nasiękowe;
- znieczulenie przewodowe;
- opatrunek leczniczy;
- mikroproteza acetylowa do pięciu zębów;
- zdjęcie pantomograficzne;
- zdjęcie zębowe w technice kąta prostego;
- inne procedury dostosowane do potrzeb leczenia stomatologicznego uczestnika.

Cena przeglądu stomatologicznego wliczona jest w wartość vouchera.

Na przegląd stomatologiczny uczestnik projektu kierowany jest do wykonawcy na podstawie skierowania wystawionego przez pracownika Biura Projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Na dokumentację wykonanego zamówienia składa się:
Wykaz uczestników z danymi osobowymi (imię i nazwisko, nr PESEL).
Kosztorysy wykonania usług indywidualnych dla każdego uczestnika projektu.
Oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przekazanie zamawiającemu informacji dotyczących rodzaju i ilości realizowanych usług.

Wykonawca zobowiązany jest do:
- wykonania przeglądu stomatologicznego uczestników projektu na podstawie listy osób uprawnionych do skorzystania z usługi;
- dostarczenia zamawiającemu voucherów na usługi stomatologiczne, które będą do zrealizowania we wskazanej placówce medycznej na terenie Chorzowa;
- poniesienia kosztu wykonania i dostarczenia voucherów;
- wystawienia voucherów imiennych wraz z kwotą vouchera w ciągu pięciu dni od dnia przeglądu stomatologicznego danego uczestnika i dostarczenie ich do Biura Projektu "Stawiam na zmiany" mieszczącego się w Chorzowie przy ul. Powstańców 70.;
- ochrony danych osobowych użytkowników voucherów zgodnie z zapisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz.922); 
- wystawienia duplikatu vouchera w przypadku jego nieumyślnego zniszczenia lub zagubienia przez uczestnika projektu w wysokości proporcjonalnej (kwota pozostająca do wykorzystania); 
- weryfikowania każdorazowej wizyty na podstawie dokumentu tożsamości; 
- do zamieszczenia oznakowania dostarczonego przez zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi przez wykwalifikowany personel lekarski, pielęgniarski i inny personel medyczny.

Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza dentysty lub posiadać wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia 
Wykonawca powinien dysponować wysokiej jakości sprzętem medycznym.

Kryteria oceny ofert: 
Cena 60,00
Liczba lekarzy dentystów 40,00

Termin składania ofert  do 26 października 2017 godz. 10:00
Data zakończenia usługi : 31 grudnia 2017
Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert) 
Zamawiającym usługi jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Kruszcowa  22 , tel. 32 7716345, e-mail szalich.a@opschorzow.pl,  http://ops.bip.chorzow.eu.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie: Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.