PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Przetarg na usługi stomatologiczne dla żołnierzy w Lublińcu

Autor: miro • Źródło: ms
03-01-2022, 10:02
Przetarg na usługi stomatologiczne dla żołnierzy w Lublińcu Prezydencka para podczas spotkania świątecznego z żołnierzami Wojska Polskiego (fot. PAP/Wojtek Jargiło)
Uruchomiono przetarg na realizowanie usług stomatologicznych dla żołnierzy z Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu. Rozstrzygnięcie 11 stycznia 2022 r.

Wykonawca świadczeń powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w czasie realizacji zamówienia jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia w zakresie świadczenia usług stomatologicznych posiadającą dyplom lekarza stomatologa ze specjalizacją w zakresie chirurgii stomatologicznej co najmniej I stopnia z minimum dwuletnią praktyką w zakresie chirurgii stomatologicznej.

Do realizacji usług w zakresie pomocy stomatologicznej musi być zatrudniona dodatkowa osoba posiadająca doświadczenie w zakresie asysty/pomocy stomatologicznej minimum dwa lata pracy – lub bez dodatkowej osoby w sytuacji gdy czynności w zakresie pomocy stomatologicznej będzie wykonywał stomatolog osobiście.

Stosowane kryteria oceny ofert: wyłącznie cena.

Oferta musi zawierać:
1) Wypełniony formularza oferty (wzór załącznik nr 1 do SWZ).
2) Wypełniony formularz ofertowy cenowy (załącznik nr 4 do SWZ)
3) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (wzór załącznik nr 5 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców.
4) Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór załącznik nr 2 do SWZ).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, składają oni oświadczenie wspólnie lub każdy samodzielnie w swoim zakresie.
5) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
6) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7) Oświadczenie podwykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, jeżeli podwykonawca będzie realizował część zamówienia (wzór załącznik nr 5 do SWZ).
8) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Zamawiający nie wymaga wadium.

Termin składania ofert: do 11 stycznia 2022 r.

Składanie ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/jwk

Termin otwarcia ofert: 11 stycznia 2022 r.

Termin związania ofertą: 9 lutego 2022 r.

Kontakt: ul.: Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie, a.lukasik@ron.mil.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.jwk.wp.mil.pl
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
świadczenia stomatologiczne   przetargi  

POLECAMY W SERWISACH