• Konkurs ofert na udzielanie świadczeń stomatologicznych (przez trzy lata) - ogłosił Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Oferty przyjmowane są do 26 lipca 2023 r.
 • Umowy z wybranymi oferentami zostaną zawarte na 3 lata

Warunki konkursu na świadczenia stomatologiczne

Do konkursu mogą przystąpić oferenci, którzy są podmiotami wymienionymi w ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2022 poz. 633 z późn. zm.) i posiadają uprawnienia do udzielania świadczeń medycznych. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii. Nie otwierać przed 26.07.2023 r. do godz.10.30.” w sekretariacie Szpitala - pok. 216/w kancelarii Szpitala (parter, budynek A-3) w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Termin składania ofert: upływa 26 lipca 2023 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert: 26 lipca 2023 r. o godz. 10.30 w pok. 405D Szpitala

Termin związania ofertą: 30 dni.

Umowy z wybranymi oferentami zostaną zawarte na 3 lata.

Wymagana dokumentacja od oferetntów

Oferta powinna zawierać:

 • Dane o oferencie - dokładny adres, nr PESEL, telefon/fax., numer rachunku bankowego;
 • Oświadczenie oferenta;
 • Wypełnioną i podpisaną ofertę cenową na udzielanie świadczeń zdrowotnych;
 • podpisany „Projekt umowy”;
 • Oświadczenie oferenta (podatek VAT);
 • Zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru;
 • Kopię nadania NIP, REGON;
 • Kopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 2011 r. oraz rozporządzeniem ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 poz. 866);
 • Kopię dyplomu ukończenia wyższej szkoły medycznej;
 • Kopię dyplomu uzyskania tytułu specjalisty – w przypadku jego posiadania;
 • Kopię dyplomu uzyskania stopnia/tytułu naukowego oraz kopie innych dokumentów potwierdzających nabycie fachowych umiejętności – w przypadku ich posiadania;
 • Kopię prawa wykonywania zawodu;
 • Kopię wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich prowadzonego przez właściwą okręgową izbę lekarską lub zaświadczenie, że oferent dostarczy ten dokument w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu;
 • Kopię orzeczenia lekarskiego, potwierdzającego zdolność do pracy;
 • Kopię dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia BHP.

Kontakt: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi ul. Pomorska 251, Jarosław Rzepkowski, tel. 426 757 588.

Szczegółowe warunki konkursu na stronie internetowej Szpitala: www.csk.umed.pl. w zakładce: Ogłoszenia – Konkursy – Aktualne pt. „Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego”.