Zamawiający wymaga aby:
1.
Dostarczane towary były w opakowaniach zapakowanych fabrycznie.
2. Termin ważności towarów (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy danej partii do siedziby  zamawiającego.
3. Transport towarów do magazynu przy użyciu sprzętu i siłami Wykonawcy (magazyn znajduje się w Mińsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37).
4. Realizacja dostaw sukcesywnie wg potrzeb  zamawiającego na podstawie zleceń e-mailowych lub telefonicznych składanych przez upoważnionego pracownika  zamawiającego.
5. Termin realizacji dostaw w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia.
6.  Zamawiający zastrzega sobie skorzystania z prawa opcji (szczegółowy opis w § 3. projektu umowy).
7. W przypadku skorzystania przez  zamawiającego z uprawnienia określonego w pkt. 7, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
8. Nazwy własne towarów (marka, model) zostały użyte w opisie przedmiotu zamówienia ze względu na specyfikę tych produktów, ponieważ  zamawiający nie mógł opisać ich za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.
9. Dla każdej pozycji asortymentu wykonawca jest zobowiązany podać w formularzu cenowym markę, model lub nr katalogowy oferowanego produktu.

Termin płatności - 60 dni od daty dostarczenia faktury do SPZOZ w Mińsku Mazowieckim

Termin realizacji - 12 miesięcy od daty podpisania

Kryterium oceny
a) Cena – 60 proc. = 60 pkt.
b) Termin dostawy – 30 proc. = 30 pkt.
do 48 godzin w dni robocze – 30 pkt.
pomiędzy 48 a 72 godziny w dni robocze – 20 pkt.
od 72 do 96 godzin w dni robocze – 10 pkt.
c) Termin rozpatrzenia reklamacji – 10 proc.=10 pkt.
do 12 godzin w dni robocze – 10 pkt.
do 24 godzin w dni robocze – 7 pkt.
do 72 godzin w dni robocze – 3 pkt.

Termin składania ofert - na adres e-mail: zaopatrzenie@spzozmm.pl do 16 sierpnia 2021 r. do godziny 14:00.

Specyfikacja zamawianych materiałów stomatologicznych.