Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie protetyki stomatologicznej przez  lekarzy protetyków, w Poradni Protetycznej w Krakowie Zakładu Stomatologii SPZOZ MSWiA w Krakowie

Szacunkowa liczba punktów – 180 tys. w okresie obowiązywania umowy.

Szacunkowa wartość zamówienia 108 tys. zł w okresie obowiązywania umowy.

Przyjmujący zamówienie:
- będzie wykonywał świadczenia zdrowotne w Krakowie, ul. Kronikarza Galla 25, z wykorzystaniem tamtejszej aparatury i sprzętu;
- zapewnia we własnym zakresie leki i materiały medyczne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
- zobowiązany jest do udzielania świadczeń nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.;
- będzie udzielał świadczeń zdrowotnych osobiście;
- zobowiązuje się do zapłaty kar umownych z tytułu nienależytego wykonywania umowy w wysokości do 15 proc. kwoty faktury miesięcznej.. 

Świadczenia zdrowotne udzielane będą zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z kierownikiem Zakładu Stomatologii  (1 lekarz nie mniej niż 15 godzin tygodniowo). Zmiana harmonogramu wymaga pisemnej zgody kierownika Zakładu.

Oferowana stawka za 1 punkt  świadczenia - nie wyższa niż 0,60 zł.

Termin płatności wynagrodzenia  - do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące świadczenia w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 r.

Umowa zawarta będzie na 2 lata.

Zlecanie osobom trzecim przez przyjmującego zamówienie obowiązków wynikających z umowy lub przekazanie praw z niej wynikających na inne osoby wymaga uprzedniej pisemnej zgody udzielającego zamówienia.

Umowa może być rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert.

Oferty w zaklejonych kopertach powinny być zaadresowane:
SP ZOZ MSWiA w Krakowie
ul. Kronikarza Galla 25, 30 – 053 Kraków
Konkurs ofert nr 06/2022
Nie otwierać przed  9 marca 2022 r.
Ponadto koperta powinna zawierać nazwę i adres oferenta napisane w lewym górnym rogu.

Oferty należy składać w Kancelarii Zakładu przy ul. Kronikarza Galla 25 w Krakowie, do 9 marca 2022 r. do godz. 10.00

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

Otwarcie ofert nastąpi 9 marca 2022 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia w Krakowie przy ul. Kronikarza Galla 25.

Rozstrzygnięcie konkursu 10 marca 2022 r.

Postępowanie konkursowe prowadzone jest na podstawie art. 26 - 27  ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2021.711 ze zm.), zwanej dalej ustawą,

Formularze ofertowe