• Możliwość zawarcia kontraktu na usługi zdrowotne dla asystentki stomatologicznej w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie
  • Umowa będzie podpisana na okres od 24 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.
  • Oferty można składać do 18 kwietnia do godz. 10:00

Konkurs dla asystentek stomatologicznych. Wakat w WZS w Rzeszowie 

Trwa konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie w zakresie asysty stomatologicznej. Kontrakt będzie zawarty  na okres od 24 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie WZS w Rzeszowie, ul. Warzywna 3, pok. 21,

Termin składania ofert: 18 kwietnia 2023 r. do godz., 10:00.

Otwarcie ofert  odbędzie się 18 kwietnia 2023 r. o godz. 10:15. Organizator konkursu informuje, że głównym kryterium oceny ofert będzie cena określona w formularzu cenowym — załącznik nr 2.

Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert.
Związanie ofertą:  30 dni
O zakończeniu konkursu i jego wynikach Oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.