Trwa konkurs ofert na objęcie opieką stomatologiczną uczniów szkół powiatu nowosolskiego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 sierpnia 2021 r.

Lekarze dentyści, którzy będą chcieli złożyć swoją ofertę, muszą mieć podpisany kontrakt z NFZ.

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym zarząd powiatu zawrze porozumienie.

Powiat Nowosolski przewiduje możliwość realizacji zadania przez więcej niż jeden podmiot leczniczy.

Oferta powinna zawierać:

Zgłoszenie - na formularzu wraz z załącznikami:
a) kserokopię decyzji/zaświadczenia, potwierdzających wpis podmiotu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
b) kserokopię umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizacje świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii dzieci i młodzieży,
c) oświadczenie o zatrudnieniu specjalistów, a w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej - oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do wykonywania opieki stomatologicznej.

Formularz porozumienia

Komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami" w sekretariacie starostwa powiatowego, ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól do 18 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00.