Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego narzędzi i środków do utrzymania czystości w podziale na dwa zadania:
- artykuły stomatologiczne
- leki stomatologiczne

Dostarczone wyroby muszą posiadać okres zdatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, liczony od daty dostawy do siedziby zamawiającego.

Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.

Termin wykonania zamówienia: w ciągu siedmiu dni od daty zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert: cena 100 proc. - oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę punktów, pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z przeliczeń arytmetycznych.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie wymagania zamawiającego z najniższą ceną.

Maksymalna liczba punktów, jaką wykonawca może uzyskać w wyniku oceny wynosi 100 pkt.

Zapłata wynagrodzenia
Należność za dostarczony towar zapłacona zostanie przelewem z konta zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Płatność nastąpi na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Miejsce oraz termin złożenia ofert
Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres platformy zakupowej 

(w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania).

Oferty składane na adresy e-mail zamawiającego nie będą brane pod uwagę.

Termin składania ofert upływa 9 maja2022 r. o godz. 12:00.

Termin otwarcia ofert 9 maja 2022 roku godz. 12:15.

Na realizację zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę do 130 tys. zł netto.

Kontakt: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła 05-075 Warszawa - Wesoła, ul. Kilińskiego 48 tel./fax 22 773 74 50, sprawa nr SZPZLO/92/2022

Formularz oferty
Kwestionariusz asortymentowo - cenowy 
Projekt umowy