• Program profilaktyki obejmie 736 pięcioletnich pacjentów z Ostrowa Wielkopolskiego
  • Oferty na realizację programu profilaktycznego przyjmowane są do 2 maja
  • Nakłady na realizację programu 60 tys. zł 

Ostrów Wielkopolski: program polityki zdrowotnej  

Władze Ostrowa Wielkopolskiego poszukują realizatora programu polityki zdrowotnej ”Żeby piękny uśmiech mieć trzeba tylko chcieć”, obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci pięcioletnich (rocznik 2017), będących mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego i uczęszczających do ostrowskich przedszkoli.

Program będzie realizowany w dwóch etapach:
Etap I
Szkolenie rodziców (opiekunów prawnych) dzieci pięcioletnich przez lekarza stomatologa (736 osób):

- zakres szkolenia – profilaktyka próchnicy zębów w szczególności z uwzględnieniem nauki prawidłowej techniki mycia zębów,
- termin realizacji - zgodnie z harmonogramem ustalonym z dyrektorami palcówek oświatowych,
- miejsce realizacji - placówki oświatowe prowadzone przez władze Ostrowa Wielkopolskiego

Etap II
Wizyta dzieci pięcioletnich zamieszkujących Ostrów Wielkopolski w gabinecie stomatologicznym (736 pacjentów).
Zakres świadczeń:
- przegląd jamy ustnej (badanie),
- profilaktyka wad zgryzu,
- instruktaż mycia zębów,
- opracowanie diagramu,
- usunięcie osadów na płytce nazębnej,
- lakierowanie.

Po wizycie opiekunowie prawni otrzymają wytyczne dotyczące odpowiednich działań zapobiegawczych dostosowane do konkretnych  problemów pojawiających się w jamie ustnej oraz zębach dziecka. 

Wysokość środków planowanych na realizację programu: 60 tys. zł (w tym na szkolenie 5 tys. zł).

Termin składania ofert: do 2 maja 2022 r.

Na kopercie należy umieścić napis zawierający: nazwę programu zdrowotnego, nazwę i adres oferenta oraz zapis „nie otwierać przed 2 maja 2022 r. do godz.16.00".

Zasady wyboru oferentów w programie profilaktycznym

Ofertę należy złożyć w Referacie Obsługi Korespondencji - Kancelaria p. 219 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00), Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Wybrana zostanie oferta zawierająca najniższy ogólny koszt badań jednej osoby.

W przypadku gdy zostaną złożone co najmniej dwie oferty, zawierające taki sam najniższy koszt badań jednej osoby, komisja dokona oceny możliwości realizacji programu przez oferentów uwzględniając następujące kryteria:
- kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot realizować będzie zadanie publiczne –  50 pkt.,
- liczbę osób, przy udziale których podmiot realizować będzie zadanie publiczne - 30 pkt.,
- warunki lokalowe przewidziane do realizacji programu - 20 pkt.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 10 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Oferenci są związani ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Wydział Spraw Społecznych, tel. 62 58 22 501 lub 62 58 22 503 (513).