• Trwa konkurs na świadczenia stomatologiczne dla uczniów szkół podstawowych, dla których Gmina Stęszew jest organem prowadzącym (1,4 tys. pacjentów)
 • Oferent powinien wyposażyć pomieszczenie w sprzęt umożliwiający realizację świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej
 • Termin składania ofert - do 17 listopada 2022 r. godz. 15:00 

Zasady realizowania opieki stomatologicznej

Opieka stomatologiczna powinna obejmować:

 • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
 • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenia opieki stomatologicznej:

 • są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i są udzielane poza kolejnością;
 • powinny być realizowane w pomieszczeniu przeznaczonym na gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej w Stęszewie, w budynku przy ul. Szkolnej 1.

Oferent powinien wyposażyć pomieszczenie w sprzęt umożliwiający realizację świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej.

Organ prowadzący przewiduje zawarcie porozumienia z jednym świadczeniodawcą.

Opieka stomatologiczna dotyczy uczniów szkół, dla których Gmina Stęszew jest organem prowadzącym.

Lista szkół objętych opieką stomatologiczną  

Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież (ok. 1,4 tys. osób) ze szkół podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa w Stęszewie - ok. 920 uczniów;
 • Szkoła Podstawowa Specjalna w Stęszewie – ok. 30 uczniów;
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeziorkach – ok. 160 uczniów;
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strykowie – ok. 150 uczniów;
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modrzu – ok. 130 uczniów.

Opieka stomatologiczna nad uczniami odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych ucznia.

Oferta powinna zawierać:
- zgłoszenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do oferty,
- zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej,
- kopię potwierdzenia wpisu do właściwego rejestru,
- oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji lub zatrudnianiu specjalistów,
- kopię umowy z NFZ w zakresie świadczeń stomatologicznych.

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew (dopisek Opieka stomatologiczna nad uczniami).

Termin składania ofert: 17 listopada 2022 r. godz. 15:00. (w przypadku ofert kierowanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Informacje dodatkowe: tel. 618197138.

Załącznik do oferty na objęcie opieką stomatologiczną uczniów ze szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Stęszew.

Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Szczegółowy wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawiera rozporządzenie ministra zdrowia z 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1199).