• Nowe najniższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Zostaną wprowadzone na mocy ustawy, która określa pensje minimalne dla danych grup zawodowych
 • Podwyżka wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia będzie dużym problem dla pracodawców funkcjonujących w branży poza publicznym systemem realizacji świadczeń
 • Samorząd lekarski upiera się przy minimalnym wynagrodzeniu medyków na poziomie trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (lekarze i lekarze dentyści specjaliści) oraz 2,5-krotności (w trakcie specjalizacji).
 • Od 1 lipca 2022 r. najniższy poziom wynagrodzeń to 8210,67 zł brutto dla lekarza albo lekarza dentysty ze specjalizacją  

Nowe wynagrodzenia w ochronnie zdrowia od 1 lipca 2022

Pracodawcy postulowali, aby wszyscy pracownicy etatowi, zatrudnieni w publicznym systemie ochrony zdrowia (NFZ), niezależnie od tego czy są zatrudnieni bezpośrednio, czy też przez podwykonawców, byli objęci dofinansowaniem do wynagrodzeń na takich samych zasadach.

Nie ma podstaw do różnicowania sytuacji pracowników – uważali Pracodawcy RP.

- Łatwo administracyjnie jest uregulować siatkę płac, jednak trudno ją zrealizować w praktyce, ponieważ powstają napięcia między grupami zawodowymi i są to problemy, które nie wynikają z nieumiejętności zarządzających, tylko z wadliwej dyslokacji środków i braku desygnowania specjalnych funduszy na wynagrodzenia – alarmowali Pracodawcy RP.

Skąd pieniądze dla podmiotów bez kontraktów z NFZ?

Kolejny problem. Zmiany w tabeli zaszeregowania stanowisk zaproponowane zostały w trakcie trwania roku budżetowego (kalendarzowego), poważnie utrudniając tym samym planowanie kosztów i wykonanie obowiązku zapewnienia minimalnego wynagrodzenia – zarówno dla przedstawicieli sektora publicznej, jak i prywatnej ochrony zdrowia.

Duża część podmiotów leczniczych nie może liczyć na zasilenie kasy wynagrodzeń ze środków budżetu państwa lub NFZ. Taka sytuacja tworzy szczególnie trudne wyzwanie, gdyż dramatycznie rosną koszty prowadzenia działalności leczniczej (ceny energii, materiałów, usług).

Zatem prywatne podmioty lecznicze, które nie są finansowane w ramach NFZ, powinny być wyłączone z tej regulacji. Natomiast w przypadku podmiotów realizujących kontrakty z NFZ – konieczne jest wskazanie źródła i zasad finansowania w celu pokrycia podwyżek wynagrodzeń, a także zwiększenie wyceny świadczeń opieki zdrowotnej - argumentują pracodawcy.

Wielu świadczeniodawców, realizujących kontrakty na NFZ, zatrudnia na etacie: higienistki, asystentki, recepcjonistki, które będą domagały się (słusznie) podwyżek uposażeń. Ucieczką przed obciążeniami może stać się odchodzenie od etatowych form zatrudnienia, a to dla pracowników nie jest dobrym rozwiązaniem.

Samorząd lekarski: podwyżki dla lekarzy za niskie  

Samorząd lekarski od lat wskazywał, że trzeba realizować szybką ścieżkę dojścia do wzrostów minimalnego wynagradzania medyków na poziomie trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalistów) oraz 2,5-krotności (dla lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie specjalizacji).  

To co wprowadza rząd jest kolejnym krokiem do spłaszczania poziomu wynagradzania, a więc różnice pomiędzy najbardziej doświadczonym medykiem, często kierownikiem zespołu medycznego, a jego podwładnymi zupełnie nie oddają dysproporcji w kwalifikacjach.

W opinii samorządu lekarskiego obowiązek przypisania pracowników do konkretnej kategorii zaszeregowania sprawi, że pracodawcy mogą dążyć do przesuwania pracowników, niebędących lekarzami, do niższych kategorii zaszeregowania, obniżając przy tym wymagania dla danego stanowiska pracy. To może prowadzić nie tylko do napięć wśród załogi, ale także do gorszych standardów realizowania opieki nad pacjentami.

Nowa tabela płac w ochronie zdrowia 

 • Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – współczynnik 1,45, wynagrodzenie 8 210,67 zł brutto;
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony  wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 1,29, wynagrodzenie 7 304,66 zł brutto;
 • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – współczynnik 1,19, wynagrodzenie 6 738,41 zł brutto;
 • Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – współczynnik 0,95, wynagrodzenie 5 379,40 zł brutto;
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik 1,02, wynagrodzenie 5 775,78 zł brutto;
 • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - współczynnik 0,94, wynagrodzenie 5 322,78 zł brutto;
 • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny - współczynnik  0,86, wynagrodzenie 4 869,78 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – współczynnik 1, wynagrodzenie 5 662,53 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim - współczynnik  0,78, wynagrodzenie 4 416,77 zł brutto,
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego - 0,65, wynagrodzenie 3 680,64 zł brutto.