• Trwa konkurs na realizowanie opieki stomatologicznej nad uczniami z Łukowa. Zgłoszenia do 30 września
 • Opieka stomatologiczna dotyczyć ma 2 722 uczniów szkół z czterech szkół, dla których władze Łukowa są organem prowadzącym
 • Świadczenia będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym władze Łukowa zawrą umowę 

Warunki uczestnictwa w konkursie dotyczącym opieki stomatologicznej  

Oferta powinna zawierać:

 • formularz oferty wypełniony według wzoru - załącznik do zaproszenia;
 • kserokopie potwierdzenia wpisu do właściwego rejestru;
 • kserokopie umowy z NFZ w zakresie świadczeń stomatologicznych;
 • oświadczenie o zatrudnieniu specjalistów lub oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji (w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności).

Termin nadsyłania ofert: 30 września 2022 r. do godz. 15.30 z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami”.

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków lub przesłać mailem na adres: sekretariat@um.lukow.pl

 Świadczenia realizowane w ramach mów z NFZ

 Opieka stomatologiczna obejmuje:

 • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia;
 • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia.

Świadczenia opieki stomatologicznej mają być finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i będą udzielane poza kolejnością.

Organ prowadzący przewiduje możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą

Opieka stomatologiczna dotyczy 2 722 uczniów szkół, dla których władze Łukowa są organem prowadzącym.

Są to szkoły:

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Grzegorza Piramowicza;
 • Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi im. ks. Stanisława Konarskiego;
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego;
 • 4. Szkoła Podstawowa nr z oddziałami integracyjnymi im. Bronisława Chącińskiego;
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego.

Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym organ prowadzący szkoły zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Łuków.