Opieka stomatologiczna powinna obejmować:
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

Świadczenia opieki stomatologicznej muszą być finansowane ze środków ujętych w planie finansowym NFZ.

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym organ prowadzący szkoły zawrze porozumienie. Organ prowadzący przewiduje możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą.

Opieka stomatologiczna dotyczy ok. 2200 uczniów ze szkół podstawowych nr: 1,2,3,4,5,6,7,8.

Oferta powinna zawierać miejsce i zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej. Ofertę należy przesłać do Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 15, 55-200 Oława najpóźniej do 24 września 2021 r. do godz. 12.00 z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami”.

Osobą wyznaczoną do kontaktów jest: Teresa Jurijków – Górska, tel. 71 313 59 56.

***
Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.