• Odliczenie od podatku zakupu protezy zębowej jest możliwe pod pewnymi warunkami, jednym z nich jest wymóg, aby użytkownik takiej protezy był osobą niepełnosprawną
 • Istnieje zamknięty katalog wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniających do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem
 • Wydatki na zakup protezy zębowej podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków PFRON, NFZ (podatnik nie może także korzystać z innego wsparcia zakupu)

Czy zakup protezy zębowej można podliczyć od podatku?     

Zakupu protezy zębowej żuchwy i szczęki (koszt 8 tys. zł) dokonał z własnych środków ojciec na rzecz córki. Nie otrzymał przy tym żadnego zwrotu poniesionego wydatku. Podatnik pyta Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej czy może ten wydatek odliczyć od dochodu.   

Córka mężczyzny posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Kobieta jest na utrzymaniu rodziców, a jej dochód ogranicza się do renty socjalnej (15 tys. zł w 2021 r.) przysługującej osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy.

Ojciec wraz z żoną są emerytami i cały ich dochód to świadczenia emerytalne.

Czy zakup protezy zębowej, niezbędnej do normalnego funkcjonowania osoby, może być odliczony od podatku w zeznaniu podatkowym za rok zakupu?

Jakie wydatki można odliczyć od dochodu 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wymienił rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem.

Lista taka zawarta jest w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatkami, które uprawniają do skorzystania z ulgi są wydatki poniesione na:

 • 1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • 2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • 2a) zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054) oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych;
 • 3) zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, niewymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2a, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
 • 3a) pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;
 • 4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • 5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
 • 6) odpłatność za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym;
 • 6a) odpłatność za pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej;
 • 6b) odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne;
 • 7) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł;
 • 8) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł;
 • 9) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 • 10) opłacenie tłumacza języka migowego;
 • 11) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;
 • 12) leki, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977) – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo te leki;
 • 13) odpłatny przewóz:
 • a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
 • b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a);
 • 14) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł;
 • 15) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
 • a) na turnusie rehabilitacyjnym,
 • b) w zakładach, o których mowa w pkt 6,
 • c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11,
 • d) opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Warunki odliczenia wydatku od dochodu

Wydatki te podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków:

 • zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • zakładowego funduszu aktywności,
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie.

W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Warunkiem odliczenia poniesionych wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

 • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach,
 • decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,
 • orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych regulacji.

Kogo dotyczą przepisy o odliczeniu podatkowym

Przepisy te stosuje się do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne:

 • współmałżonek,
 • dzieci własne i przysposobione,
 • dzieci obce przyjęte na wychowanie,
 • pasierbowie,
 • rodzice,
 • rodzice współmałżonka,
 • rodzeństwo,
 • ojczym,
 • macocha,
 • zięciowie i synowe,

 Kolejnym warunkiem jest to, aby w roku podatkowym dochody osób niepełnosprawnych nie przekraczały dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1300), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Do dochodów tych nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz przyznanych na podstawie odrębnych przepisów - zasiłku pielęgnacyjnego oraz dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.

Ograniczenia odliczeń od dochodu 

Wydatki podlegające odliczeniu od dochodu nie mogą być:

 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;
 • odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c (podano tam m.in. zasady obliczania podatku dochodowego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej);
 • odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;
 • zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej mogą podlegać odliczeniu od dochodu jedynie w roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygnatura 0113-KDIPT2-2.4011.312.2022.2.KR