• Środki na podniesienie wynagrodzeń minimalnych w ochronie zdrowia, zostały ujęte we wzroście wyceny świadczeń – przekonuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska
 • Minister Zdrowia zlecił Prezesowi AOTMiT, aby ten do 26 maja 2023 r. dokonał analizy i przygotował raport w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z koniecznością podniesienia od 1 lipca 2023 r. wynagrodzeń minimalnych w ochronie zdrowia 
 • W 2023 r. nie jest planowany powrót do przekazywania tzw. dedykowanych środków na podwyżki minimalnych wynagrodzeń

Zasady ustalania podwyżek uposażeń w ochronie zdrowia   

Środki na podniesienie wynagrodzeń minimalnych w ochronie zdrowia, które należało zapewnić zgodnie z  ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1352), zostały ujęte we wzroście wyceny świadczeń – przekonuje Waldemar Kraska.

W przypadku grup zakresów, w których jednostką rozliczeniową jest ryczałt, zastosowano mechanizm wzrostu procentowego.

W 2022 r. dyrektorzy OW NFZ przedstawili świadczeniodawcom aneksy do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej implementujące przyjęty wariant rekomendacji Prezesa AOTMiT. Uwzględniono dodatkowo środki na wzrost wynagrodzeń dla pracowników kontraktowych i personelu pomocniczego oraz administracyjnego, a zaproponowana w nim wyższa wycena świadczeń, obejmowała również zwiększone koszty działalności placówek medycznych.

Jak będą ustalane podwyżki wynagrodzeń w 2023 r.?

Minister Zdrowia pismem z 22 lutego 2023 r., na podstawie art. 31n pkt 2c w związku z art. 31ha ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zlecił Prezesowi AOTMiT, aby ten do 26 maja 2023 r.:

 • dokonał analizy i przygotował raport w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej;
 • wydał rekomendacje, w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia wprowadzanym ustawą z 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw;
 • dokonał wariantowych analiz:
  - związanych ze wzrostem wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie umów innych niż umowa o pracę,
  - związanych z prognozą wskaźnika inflacji w latach 2023 - 2024 r.,
  - uwzględniających symulację zmniejszenia różnic pomiędzy świadczeniodawcami w poszczególnych zakresach świadczeń wartości jednostek rozliczeniowych stosowanych w umowach zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
  - uwzględniających odrębne rozwiązania dla obszarów świadczeń zidentyfikowanych jako wymagające pilnej interwencji w zakresie zwiększenia poziomu finansowania.

Obecnie nie jest planowany powrót do przekazywania tzw. dedykowanych środków na podwyżki wynagrodzeń.

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia, podejmuje działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej świadczeniodawców.

Kontrola nieprawidłowości w realizowaniu podwyżek uposażeń

Jeśli chodzi o ewentualne problemy i nieprawidłowości w zakresie wykonywania przez podmioty lecznicze przepisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2139) - to tymi zagadnieniami zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy. Zgodnie z art. 262 Kodeksu pracy do rozstrzygania sporów o roszczenia ze stosunku pracy uprawnione są sądy pracy.

Do Centrali NFZ wpłynęły informacje związane z problemem implementacji przepisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, od 56 podmiotów leczniczych, natomiast do OW NFZ - od 217 podmiotów leczniczych.