XII Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do przeprowadzenia szczegółowej analizy i podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów podatkowych, które wpływają na opodatkowanie lekarzy uczestniczących w obowiązkowych szkoleniach, organizowanych dla nich nieodpłatnie przez samorząd lekarski.

Jak wiadomo, lekarze i lekarze dentyści są ustawowo zobowiązani do doskonalenia zawodowego. Jednocześnie przepisy podatkowe stanowią o ich opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu uczestnictwa w takich szkolenia, organizowanych dla nich nieodpłatnie przez samorząd lekarski.
Krajowy Zjazd Lekarski podejmuje uchwalę w sprawie szkoleń organizowanych przez samorząd.

Przy korzystnej dla lekarzy i lekarzy dentystów zmianie prawa powstanie zapewne kolejne pytanie, czy darmowe uczestnictwo w szkoleniach kursach i sympozjach naukowych, organizowanych przez podmioty niezależne, też należałoby uznać za zwolnione z podatku dochodowego?

infoDENT24.pl przypomina przy okazji, że zaledwie kilka miesięcy temu Ministerstwo Zdrowia odrzuciło podobny postulat zgłoszony przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, która skarżyła się na opodatkowanie obowiązkowych szkoleń bezpłatnie organizowanych przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych finansowanych nota bene ze składek  pielęgniarek i położnych. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że pismo tej samej treści trafi także do NRL.

Z pisma Macieja Grabowskiego podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów wynika m.in., że tego rodzaju świadczenie (udział w bezpłatnym, obowiązkowym szkoleniu) należy wykazać w zeznaniu podatkowym i opodatkować według skali podatkowej.

Zwolnienie z obciążeń podatkiem dochodowym dochodów pielęgniarek i położnych uzyskanych z tytułu korzystania z bezpłatnych szkoleń podyplomowych, skutkowałoby zróżnicowaniem podatników na gruncie podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez faworyzowanie wyłącznie jednej grupy zawodowej.

Ponadto wywołałoby negatywne skutki finansowe dla dochodów budżetu państwa oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego partycypujących we wpływach z tego podatku, co nie służyłoby stabilizacji polskich finansów publicznych w momencie, kiedy gospodarka znajduje się w fazie spowolnienia.

Jednocześnie pozwolę sobie zauważyć, iż w wyroku z 19 lipca 2007 r. sygn. akt KI 1/06 Trybunał Konstytucyjny stwierdził, „że z Konstytucji nie wynika obowiązek przyjmowania przez ustawodawcę, w dziedzinie ciężarów i świadczeń publicznych, wyłącznie rozwiązań korzystnych dla podatników. Nie wynika też z niej obowiązek, by ustawodawca - rozstrzygając wątpliwości wynikające ze stosowania niejasnych przepisów - musiał działać zawsze na korzyść podatników. Ustawodawca waży bowiem potrzeby państwa i społeczeństwa oraz obowiązki, nakładane na organy państwa Konstytucją i ustawami i stosownie do skali owych potrzeb, zgodnie z wolą polityczną, zadbać musi o środki na ich sfinansowanie".