PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Nowogard: konkurs na realizację programu profilaktyki próchnicy

ms
20-10-2020, 08:21
Nowogard: konkurs na realizację programu profilaktyki próchnicy Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów klas I-III szkół z terenu gminy Nowogard (foto: pixabay)
Władze Nowogardu ogłosiły konkurs na wybór realizatora „Programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów klas I-III szkół z terenu gminy Nowogard na lata 2020-2022".

Celem konkursu jest wyłonienie realizatora „Programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów klas I-III szkół z terenu gminy Nowogard na lata 2020-2022", który dysponuje gabinetem stomatologicznym na terenie gminy Nowogard.

Liczba uczniów ze wskazanego w programie zakresu to 639 osób.

Usługa polega na:
- lakowaniu zębów wraz z lakierowaniem powierzchni zębów: pierwszych przedtrzonowych (zęby 4), drugich przedtrzonowych (zęby 5) oraz pierwszych trzonowych (zęby 6 - u uczniów w wieku 8-10 lat),
- przeprowadzeniu zajęć z edukacji zdrowotnej obejmującej trzy podstawowe obszary tematyczne:
 - - higiena jamy ustnej,
- - właściwe odżywianie,
- - stosowanie związków fluoru.

W przypadku gdy usługa realizowana będzie w ramach NFZ badanie ucznia nie będzie wykonywane na podstawie umowy.

Produkty lecznicze, wykorzystywane w badaniach, muszą być zarejestrowane i dopuszczone do obrotu na terenie Polski, rekomendowane i zalecane przez właściwe instytucje naukowe.

Zgromadzona w czasie trwania programu dokumentacja medyczna będzie prowadzona i przechowywana w siedzibie realizatorów programu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej oraz ochrony danych osobowych.

Wymagania stawiane oferentom:
Do konkursu ofert mogą przystąpić samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty wymienione w art. 4 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638), świadczące usługi w zakresie stomatologii dysponujące gabinetem stomatologicznym na terenie gminy Nowogard.

Standardowe wyposażenie gabinetu stomatologicznego powinno spełniać warunki określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z 26 czerwca 2012 r.

Oferenci powinni posiadać polisę ubezpieczenia OC oraz wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą dostarczyć podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia:
Wypełniony formularz ofertowy.
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie wykonywania zawodu stomatologa.
Aktualny wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Kopię dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe osób, które będą brały udziel w realizacji programu.
Dokument potwierdzający posiadanie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z realizacją programu, w zakresie wymaganym przepisami prawa a w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, ul. Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, pokój nr 5, do 29 października 2020 r., do godziny 12.00.

Informacje: Ewa Chłopek p.o kierownika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Nowogardzie tel. 091 39 26 205, Gmina Nowogard, Plac Wolności 1; 72-200 Nowogard, Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Termin wykonania: świadczenie usługi przewidziano do realizacji w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH