Za odpłatne świadczenie usług uznaje się m.in. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Tak wynika z art. 8 ust 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Nieodpłatna usługa uznawana za odpłatną
O ile celem nieodpłatnego świadczenia jest przede wszystkim udzielenie korzyści w postaci bezpłatnego udzielenia usługi medycznej, usługi takie podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, gdyż należy je uznać za inne nieodpłatne świadczenia usług dla celów innych niż działalność gospodarcza.
W związku z tym nieodpłatna porada lekarza będącego przedsiębiorcą, sobie bądź dla członka swojej rodziny, bądź leczonych niektórych innych chorych bez odpłatności - jest nieodpłatną usługą uznawaną za odpłatną (w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 2 u.p.t.u). Tak jest gdyż świadczy się ją w innym celu niż działalność zarobkowa.

Ewidencjonowanie usługi
Co prawda zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, jednakże zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, nie stosuje się w przypadku m.in. realizowania usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów. W związku z tym nieodpłatne usługi w zakresie opieki medycznej podlegają obowiązkowi ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Koszt świadczenia usługi
Kolejną kwestią wymagającą rozważenia jest sposób ewidencji nieodpłatnej usługi w zakresie opieki medycznej. W przypadku świadczenia takich usług (świadczone nieodpłatne, a uznane za odpłatne), podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika.
Trudno o definicję kosztu świadczenia nieodpłatnych usług poniesiony przez dentystę. Należy przyjąć, iż jest to kryterium inne niż obiektywna cena rynkowa świadczenia. W związku z tym, koszty poniesione przez lekarza przy wykonywaniu nieodpłatnej usługi w zakresie opieki medycznej, określa świadczący usługi, czyli lekarz.

Zamieszczone wątki pochodzą z opinii prawnej przygotowanej na zlecenie Antoniego Rybki. przewodniczącego Regionu Lubelskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
Opinia dotyczy wyłącznie konkretnego przypadku i nie powinna być interpretowana, jako obejmująca inne, nie wspomniane w niej kwestie.
Opinia została przygotowana na zlecenie Lex Secure Sp. z o.o. przez LEGALIS Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów Komar-Komarowscy, Piotrowska, Sulima i Partnerzy z siedzibą w Sopocie.