• Nakłady na stomatologię, finansowaną ze środków publicznych w 2022 r. to ok. 2,18 mld zł.
  • Ostateczna wycena świadczeń różni się w poszczególnych OW NFZ - w zależności od konkurencji na lokalnym rynku usług zdrowotnych.
  • Zmiany w wycenie świadczeń, rozpoczęto od chirurgii stomatologicznej i periodontologii.

Posłanki: Zofia Czernow, Maria Małgorzata Janyska, Joanna Jaśkowiak, Krystyna Sibińska chciały wiedzieć:
Czy i kiedy MZ planuje zmianę wycen świadczeń i zwiększenie nakładów na leczenie stomatologiczne, w oparciu o urealniane koszty?
Czy MZ widzi konieczność zmiany tabeli punktowej z uwagi na ewidentne wady względnej wyceny punktowej niektórych procedur?
Czy, a jeśli tak, to kiedy rozpoczęte zostaną prace nad zmianą sposobu kontraktowania stomatologicznych świadczeń gwarantowanych, które w katalogu świadczeń mają najniższą wycenę? 

2,18 mld zł na stomatologię w 2022 r.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wyjaśnił, że w ostatnich latach istotnie zwiększyła się wysokość środków przeznaczanych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej NFZ, w rodzaju leczenie stomatologiczne, gdzie zgodnie z planem finansowym NFZ na 2022 r. porównaniu do wykonania 2018 r., nakłady wzrosły o 25 proc., a więc o 456 mln zł.

Z prostego rachunku wynika, że nakłady na stomatologię w 2022 r. planowane są na poziomie 2,18 mld zł (oczywiście w odniesieniu do wykonania z 2018 r.).

Jak są wyceniane świadczenia

Stawki za poszczególne rodzaje świadczeń/zabiegów stomatologicznych, finansowanych ze środków publicznych, są iloczynem wartości punktowej takiego świadczenia, które są skorygowane współczynnikiem - zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 zarządzenia 47/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 7 czerwca 2018 r. w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne (ze zm.) i ceny jednostki rozliczeniowej.

Zgodnie z art. 142 ust 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1285), ostateczna decyzja o cenie jednostki rozliczeniowej leży w kompetencji stron umowy, czyli oferenta oraz oddziału wojewódzkiego Funduszu.

Z tego względu ostateczna wycena świadczeń różni się w poszczególnych OW NFZ w zależności od istnienia konkurencji na danym rynku usług zdrowotnych.

Jest to normalne zjawisko w konkursowym trybie zawierania umów o świadczenia opieki zdrowotnej.

Wyceny - chirurgia stomatologiczna i periodontologia przykładem

Na zlecenie ministra zdrowia, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w opracowaniu z 30 listopada 2021 r. pt. Chirurgia stomatologiczna i periodontologia – wycena pakietów świadczeń, przygotowała pakiety świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii zawierające procedury niezbędne do udzielania świadczenia oraz zasoby niezbędne do ich realizacji, takie jak: czas trwania procedury, zaangażowanie personelu medycznego, zajęcie infrastruktury, niezbędne zestawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Pakiety świadczeń były konsultowane z konsultantem krajowym dziedzinie chirurgii stomatologicznej, konsultantem krajowym dziedzinie periodontologii, przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej oraz niezrzeszonymi ekspertami klinicznymi. Następnie AOTMIT dokonał wyceny sporządzonych pakietów. Wyniki prac Agencji zostały przekazane prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia celem zaimplementowania w zarządzeniu prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Informacje o amalgamacie stomatologicznym

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 1) zakazuje od 1 lipca 2018 r. stosowanie amalgamatu stomatologicznego w leczeniu zębów mlecznych, w leczeniu stomatologicznym dzieci w wieku poniżej 15 lat oraz kobiet w ciąży i karmiących.

Przepisy nakładają na podmioty prowadzące gabinety stomatologiczne, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny lub w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu obowiązek wyposażenia swoich gabinetów w separatory amalgamatu do celów zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, w tym również cząstek znajdujących się w zużytej wodzie.

Na zlecenie ministra zdrowia AOTMiT w opracowaniu z 30 listopada 2021 r. pt. Wycena wymiany wypełnienia amalgamatowego w zębie stałym lub mlecznym, wycenił koszt planowanego do wprowadzenia świadczenia usuniecie wypełnienia amalgamatowego, jak również wycenił koszty zastąpienia amalgamatu stomatologicznego innymi materiałami do wypełnień w leczeniu stomatologicznym.