Wnioski o dofinansowanie powinny być składane przez jednostki samorządu terytorialnego do OW NFZ.

Wniosek powinien zawierać:
- nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
- określenie oddziału Funduszu, do którego kierowany jest wniosek;
- wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
- określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
- określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
- harmonogram realizacji programu;
- planowane koszty realizacji programu;
- opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
- informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Do wniosku należy dołączyć:
- pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
- pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego do realizacji programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej.

Dyrektorzy OW NFZ dokonują oceny wniosków oraz załączonych dokumentów oraz podejmują decyzję o ewentualnym dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy (uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe OW NFZ).

Podmiot, którego projekt nie zostanie zaakceptowany, może złożyć do dyrektora OW NFZ wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem.

Ponownej oceny dokonuje się w ciągu 14 dni.

Podstawa prawna
§ 2 ust. 1 rozporządzenia ministra zdrowia z  28 grudnia 2016 roku w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 9).