• W planie finansowym NFZ na 2022 r. środki zapisane na świadczenia stomatologiczne wynosiły 2,2 mld zł. Plan ten ostatecznie podwyższono o 10,8 proc. do 2,44 mld zł
 • Z kolei w pierwotnym planie finansowym NFZ na 2023 r. wysokość środków finansujących stomatologię wynosiła 2,7 mld zł. Aktualny plan wskazuje na wzrost środków przeznaczonych na ten cel wobec 2022 r. o 42,1 proc. – do poziomu 3,3 mld zł zł
 • Ministerstwo Zdrowia informuje o podwyższeniu wycen w obszarze świadczeń stomatologicznych rozliczanych ryczałtowo  o 12,85 proc.

AOTMiT aktualizuje wyceny świadczeń gwarantowanych

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przypomniał, że na podstawie planu taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  systematycznie aktualizowane są wyceny świadczeń gwarantowanych, w tym stomatologicznych.

Planowane nakłady uwzględniają takie czynniki jak:

 • wzrost kosztów pracy, w tym dane dotyczące wysokości wynagrodzeń poszczególnych grup zawodowych biorących udział w realizacji wycenianego świadczenia;
 • koszty mediów;
 • inflację;
 • inne zmienne mogące wpływać na zmianę wyceny świadczeń opieki zdrowotnej.

Wycena AOTMiT sporządzana jest także w oparciu o cenniki podmiotów udzielających świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i realizujących takie same świadczenia w trybie komercyjnym.

Ostatnio Ministerstwo Zdrowia podwyższyło wycenę świadczeń stomatologicznych z zakresu:

 • leczenia endodontycznego;
 • chirurgii stomatologicznej i periodontologii;
 • protetyki stomatologicznej.

Nakłady NFZ na stomatologię systematycznie rosną

W planie finansowym NFZ na 2022 r. środki zapisane na świadczenia stomatologiczne wynosiły 2,2 mld zł. Plan ten ostatecznie podwyższono o 10,8 proc. do 2,44 mld zł.

Z kolei w pierwotnym planie finansowym NFZ na 2023 r. wysokość środków finansujących stomatologię wynosiła 2,7 mld zł. Aktualny plan (wg stanu z 4 lipca 2023 r.) zakłada wzrost środków przeznaczonych na ten cel wobec 2022 r. o 42,1 proc. – do poziomu 3,3 mld zł zł.

Wyższe środki na wyższe wynagrodzenia

Określony przepisami coroczny wzrost najniższego wynagrodzenia w ochronie zdrowia finansowany jest przez podniesienie wyceny świadczeń i wiąże się ze wzrostem finansowania we wszystkich rodzajach świadczeń, w tym także stomatologicznych.

5 czerwca 2023 r. prezes AOTMiT opublikował obwieszczenie w sprawie rekomendacji nr 54/2023 z 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Przyjęty przez ministra zdrowia wariant rekomendacji będzie się wiązać ze wzrostem wydatków płatnika o 15,05 mld zł w okresie 12 miesięcy od chwili wejścia w życie wycen opracowanych przez AOTMiT.     

Zgodnie z rekomendacją, zmiana wycen w obszarze świadczeń stomatologicznych przedstawia tabela (dane na podstawie raportu AOTMiT)

Rada do spraw rozwoju stomatologii

Minister zdrowia powołał zarządzeniem z 31 sierpnia 2022 r. Radę do spraw rozwoju stomatologii (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 95, z późn. zm.). Jest to organ pomocniczo - doradczy, który zapewnia wsparcie merytoryczne ministrowi zdrowia w rozwoju stomatologii w Polsce.

Radę powołano m.in. w celu:

 • stworzenia przestrzeni do wymiany poglądów ze środowiskiem lekarzy dentystów;
 • zrozumienia oczekiwań środowiska związanego ze stomatologią;
 • oceny możliwości finansowych ze strony organizatorów systemu;
 • wypracowania optymalnych rozwiązań w zakresie rozwoju stomatologii;
 • doprowadzenia do świadczenia na NFZ usług stomatologicznych o wysokiej jakości;
 • zaproponowania rozwiązań i zgłaszania postulatów co do zakresu i wyceny świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.