Trwa konkurs ofert ogłoszony przez Poradnię Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii w Mazowieckim Centrum Stomatologii  w Warszawie. Przedmiotem konkursu jest udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii stomatologicznej lub periodontologii przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie:
- chirurgii stomatologicznej,
- chirurgii szczękowo- twarzowej,
- periodontologii,
- specjalistę I stopnia chirurgii stomatologicznej.

Okres obowiązywania umowy: 24 miesiące od daty podpisania umowy.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można (wraz z warunkami konkursu ofert, oraz wzorem umowy) pobrać od dnia 16.02.2022 r. w siedzibie udzielającego zamówienia w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1, III piętro pok, 319 w godz. 8.00 — 1600, oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Stomatologii.

Termin składania ofert: 25 lutego 2022 r.  do godz. 12:30.
Otwarcie ofert nastąpi 25 lutego 2022 r. o godz. 13:00, rozstrzygnięcie przewidziane jest w ciągu 7 dni od dnia złożenia i otwarcia ofert.

Okres związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.