• Mazowieckie Centrum Stomatologii prowadzi konkurs ofert dla lekarzy dentystów specjalistów w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczękowo- twarzowej lub periodontologii
  • Okres obowiązywania umowy 12 miesięcy od daty podpisania umowy
  • Termin składania ofert upływa 25 lipca o godz. 12:30

Mazowieckie Centrum Stomatologii. Konkurs ofert

Mazowieckie Centrum Stomatologii w Warszawie ogłosiło konkurs ofert  na udzielenie świadczeń w zakresie chirurgii stomatologicznej lub periodontologii przez lekarza dentystę ze specjalizacją w dziedzinie:

  • chirurgii stomatologicznej
  • chirurgii szczękowo- twarzowej 
  • periodontologii.

Świadczenia mają być udzielane w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii  Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie. 

Roczny kontrakt dla chirurga lub periodontologa w MCS

Umowa będzie podpisana na  12 miesięcy.
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można (wraz z warunkami konkursu ofert, oraz wzorem umowy) pobrać w siedzibie MCS w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1, lub na stronie internetowej www.mcs-przychodnia.pl.

Termin składania ofert: 25 lipca 2023 r. do godz. 12.30

Oferty należy składać w formie pisemnej (z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty), w zamkniętych kopertach lub paczkach z pieczątką oferenta i dopiskiem:

„Konkurs ofert w sprawie urnowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii stomatologicznej lub periodontologii przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo- twarzowej lub periodontologii w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii (Nr ref. K0106123) nie otwierać przed 25.07.2023 r. godzina 13:00".

Otwarcie ofert nastąpi 25 lipca 2023 r. o godz. 13:00.

Okres związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.