• Trwa konkurs ofert dla lekarzy dentystów w Mazowieckim Centrum Stomatologii w Warszawie na udzielanie świadczeń stomatologicznych oraz w zakresie leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym i sedacji
 • Świadczenia będą realizowane w Poradni Stomatologii Dziecięcej MCS
 • Zgłoszenia do 24 listopada 2022 r.

MCS. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń stomatologicznych

Mazowieckie Centrum Stomatologii w Warszawie ogłosiło konkurs ofert.  Przedmiotem  jest zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w
zakresie leczenia stomatologicznego oraz w zakresie leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym i sedacji.

Świadczenia będą realizowane w Poradni Stomatologii Dziecięcej dla pacjentów
MCS.

Wymagania. Kto może wziąć udział w konkursie 

Składający ofertę ma spełniać następujące warunki:

 •  uprawnienia niezbędne do wykonywania świadczeń zdrowotnych;
 • spełniać  i przyjąć kryteria określone w warunkach konkursu ofert oraz we
  wzorze umowy;
 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza;
 • prowadzenie działalności gospodarczej.

Zakres świadczeń stomatologicznych: szacunkowa liczba pacjentów w ramach kontraktu z NFZ to około 100 osób miesięcznie oraz świadczenia komercyjne ok. 20 osób miesięcznie.

Czas obowiązywania umowy: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Rozpoczęcie świadczeń: listopad/grudzień 2022 r.

Termin składania ofert: 24 listopada 2022 r. godz. 12:30 w sekretariacie  p. 321 Mazowieckiego Centrum Stomatologii. 
Otwarcie ofert nastąpi  24 listopada 2022 r. o godz. 13:00

Przed podpisaniem umowy Oferent winien złożyć dodatkowo następujące dokumenty:

 • kopię zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy;
 • kopię zaświadczenia o przeszkoleniu BHP;
 • kopię polisy OC, jeżeli nie została złożona w ofercie konkursowej.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.