Umowa ma być podpisana na okres od 15 września do 31 grudnia 2021 r.

Wymiar czasu pracy: nie więcej niż 80 godz. miesięcznie według grafiku (w dni robocze, ewentualnie sobota, w godz. pomiędzy 7.00-16.00). Grafik sporządzany będzie przez kierownika ambulatorium z izbą chorych aresztu śledczego w Łodzi na okres nie krótszy niż  jeden miesiąc, z określeniem godzin i miejsca wykonywania czynności.

Kryterium wyboru ofert:
- cena brutto za godzinę świadczenia usługi – waga kryterium 60 proc.
-  min. 2 letni staż pracy – waga kryterium 40 proc.

Termin składania ofert:  10  września  2021 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi 10 września 2021 r. o godz. 10.15. Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty niezwłocznie po otwarciu ofert. 

Związanie ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.