• Organizator kongresów medycznych działa przede wszystkim z myślą o własnych korzyściach, a nie z myślą o korzyściach lekarzy
  • Powstała kwestia opodatkowania korzyści niematerialnych, które powstają po stronie lekarzy (o ile takie występują). Sprawa trafiła do NSA
  • Wartość wydatków, ponoszonych przez organizatorów kongresów medycznych, są dla lekarzy korzyścią, podlegającą opodatkowaniu - uznał NSA 

Uczestnictwo w kongresie medycznym to korzyść dla lekarza  

Według organów podatkowych, ale także WSA i NSA - wartość wydatków, ponoszonych przez organizatorów kongresów medycznych dla lekarzy, z tytułu pokrywania kosztów organizacji konferencji medycznych w postaci:

  • wynajmu sali,
  • wyżywienia,
  • cateringu,
  • wynagrodzenia prelegenta,
  • podróży,
  • zapewnienia hotelu.

stanowi dla lekarza, biorącego udział w takiej konferencji, przychód z nieodpłatnych świadczeń, który należy zakwalifikować do tzw. przychodów z innych źródeł.

W takiej sytuacji organizator kongresu zobowiązany jest do sporządzenia informacji PIT-8C i przekazania ich lekarzom oraz właściwym organom podatkowym.

Udział w kongresie medycznym to korzyść dla organizatora 

Firma, sprzeciwiająca się takiej decyzji organów podatkowych, przekonywała, że wydatki, które ponosi w związku z organizacją kongresów - są wyłącznie w jej interesie. Organizator działa przede wszystkim z myślą o własnych korzyściach, a nie z myślą o korzyściach lekarzy.

Koszty są pokrywane w celu prezentacji reklamowanych produktów, ich zastosowań, sposobów używania. Z tych przyczyn to organizator jest bardziej zainteresowany udziałem lekarza w szkoleniu lub kongresie niż na odwrót.

Nie można uznać, że kongres, podczas którego prezentowane będą m.in. produkty reklamowane przez firmę, jest organizowany w interesie lekarzy.

Udział w kongresie medycznym to korzyść dla lekarzy

Organ przeciwne stanowisko uzasadniał tym, że powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia na rzecz uczestniczących w kongresach lekarzy. Wydatki związane z udziałem w kongresach (opłacenie hotelu, wyżywienia i cateringu, kosztów wynajmu sali, kosztów prelegenta, kosztów podróży) stanowią świadczenia ponoszone w interesie lekarzy.

Lekarze, udający się na kongresy, poznają produkty lecznicze i wyroby medyczne, poszerzają wiedzę z zakresu medycyny i farmakologii. Korzyścią dla lekarzy jest wiedza. To zasób o wymiernej wartości. Bez wątpienia, przy wykonywaniu takich zawodów jak medyczne liczą się wszelkie formy szkoleń i doskonalenia zawodowego. To czynniki, które decydują nie tylko o wartości zawodowej lekarza, ale i niejednokrotnie określają jego karierę zawodową.

Udział w niektórych kongresach umożliwia lekarzom realizację, spoczywającego na nich, obowiązku doskonalenia zawodowego (możliwość uzyskania w ramach niektórych kongresów punktów edukacyjnych).

Lekarze nie działają tylko na korzyść organizatora kongresu medycznego 

Akces w kongresach zgłaszają lekarze. Udział w nich należy do decyzji lekarza, który – kierując się własnym bilansem korzyści z takiego udziału – podejmuje określoną decyzję.

Trudno uznać za racjonalny wywód, że udział lekarza w kongresie jest podyktowany jedynie zamiarem realizacji korzyści dla organizatora. Jak wytłumaczyć to, że z niewiadomych przyczyn lekarz, choć nie uzyskując w związku z uczestnictwem w kongresie jakichkolwiek profitów - rezygnuje ze swoich spraw zawodowych, prywatnych i decyduje się poświęcić swój czas na rzecz udziału w przedsięwzięciu dla wyłącznej korzyści organizatora? Założenie to jest nielogiczne. Przedstawione argumenty z całą pewnością świadczą o tym, że ponoszone przez firmę wydatki są ponoszone także w interesie lekarzy.

Wyrok NSA II FSK 2976/19